Přeskočit na hlavní obsah

Uzavření smlouvy

Co potřebujete k uzavření smlouvy?

1 Co potřebujete k uzavření smlouvy?

 • předávací protokol
 • plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (odběratele) 
 • stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku či Živnostenský list)
 • rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí) v případě podnikání
 • průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu
 • uhrazení všech pohledávek (jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele)
 • v případě zastupování vlastníka nemovitosti k podpisu nové smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená 
 • v případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků (prohlášení ostatních spoluvlastníků)

2 Při úmrtí vlastníka nemovitosti (odběratele)

 • dotazník pro uzavření smlouvy
 • úmrtní list
 • stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)
 • průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu
 • adresa notáře (pokud je již známá)
 • v případě více účastníků dědického řízení, pokud se smlouva uzavírá s jedním z dědiců, je nutno doložit souhlas ostatních dědiců
 • v případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků (prohlášení ostatních spoluvlastníků
 • v případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená 
 • plná moc k ukončení smlouvy v případě více smluvních partnerů
 • pokud došlo k opomenutí přepisu nemovitosti a dědické řízení již bylo ukončeno, je k přepisu nutné předložit úmrtní list, stav vodoměru max. 14 dnů starý a průkaz totožnosti

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), poskytuje osobám v postavení spotřebitelů ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku Předsmluvní informace pro spotřebitele ke smlouvám o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních/srážkových vod.

Informace o probíhající aktualizaci smluv naleznete v Aktualitách.

 

Formuláře ke stažení

Jaké jsou podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod?

Zde je k dispozici Kanalizační řád.