Přeskočit na hlavní obsah

Certifikovaný systém řízení

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v roce 2012 zavedly a udržují integrovaný systém managementu (řízení).

Politika Integrovaného systému managementu

Hlavním posláním Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK) je zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v regionu její působnosti.

K co nejlepšímu naplňování tohoto poslání přispívá integrovaný systém managementu, certifikovaný podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001.

Filozofií BVK dlouhodobě deklarovanou vůči široké veřejnosti i vůči vlastním zaměstnancům, je:

 • poskytovat za všech okolností kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům společnosti, v souladu s požadavky všech zainteresovaných stran, zákonnými požadavky a požadavky norem, podle kterých jsou BVK certifikovány.
 • věnovat maximální pozornost kvalitě všech realizovaných činností a požadavek zajištění jejich kvality udržovat trvale v povědomí všech zaměstnanců
 • zajišťovat zdroje pro efektivní rozvoj Integrovaného systému managementu
 • zodpovědně přistupovat k životnímu prostředí a bezpečnosti práce
 • dobře nakládat a hospodařit se všemi zdroji, včetně zdrojů energetických
 • zvyšovat kvalifikaci a motivaci zaměstnanců
 • otevřeně a čestně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami
 • vytvářet povědomí zaměstnanců na všech úrovních organizace o potřebě zajišťování kvality procesů a produktů, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a snižování energetické náročnosti
 • zajišťovat bezpečnost informací a odpovědné nakládání s osobními údaji

Dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění souladu svého konání s požadavky ochrany životního prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti práce, jakož i účelné hospodaření s energiemi vnímá BVK jako své nejvyšší hodnoty a základní předpoklad svého dalšího rozvoje.

Vědomo si vlivu na image a prosperitu společnosti, akcentuje vedení BVK následující oblasti:

 • základní hodnoty – vedení zaměstnanců společnosti v jejich každodenní práci k osobní odpovědnosti za prováděnou činnost s cílem zajistit trvalé zlepšování kvality,
 • přístup k zákazníkům – zvyšování spokojenosti zákazníků, jak aktivním a vstřícným přístupem k řešení jejich požadavků, předvídáním potřeb a vysokou profesionalitou poskytovaných služeb, tak zlepšováním prostředí pro vzájemné setkávání,
 • přístup k zaměstnancům – zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s důrazem na prevenci a dodržování zákonných a jiných požadavků, zlepšování pracovního prostředí včetně vyhledávání rizik pro nastavení preventivních opatření a stanovování postupů pro řešení krizových situací souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců,
 • životní prostředí – snižování dopadu činností společnosti na životní prostředí s důrazem na prevenci a dodržování zákonných a jiných požadavků,
 • zdroje – hospodárné nakládání se všemi poskytovanými prostředky a materiály a snižování energetické náročnosti provozovaných zařízení a objektů, s důrazem na využívání alternativních zdrojů, na nákup energeticky úsporných produktů a služeb, na poskytování odpovídajících ochranných prostředků a dodržování zákonných a jiných požadavků,
 • informace - ucelená a řízená soustava vyvážených opatření na ochranu všech důležitých informačních aktiv, zajišťující dostupnost, integritu a důvěrnost informací BVK,
 • pravdivost a otevřenost – zveřejňování veškerých informací o skutečnostech ovlivňujících jakost, bezpečnost, životní prostředí či energetickou náročnost v souladu se zákonnými a jinými požadavky a s důrazem na ochranu osobních údajů,
 • požadavky norem – udržování a další zdokonalování efektivnosti zavedených systémů řízení,

Vedení BVK prohlašuje, že se aktivně podílí na plnění výše uvedených závazků zajišťováním odpovídajících finančních, personálních a materiálních zdrojů, jako i dalších podmínek pro naplňování této politiky. Spoléhá přitom na sounáležitost každého zaměstnance se společností, na jeho znalosti, schopnosti a dovednosti, jejichž rozvíjení se zavazuje nadále cíleně podporovat.

V Brně dne 15. 8. 2023

Ing. Petr Šindler
Představitel vedení pro ISM
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

Environmentální management BVK

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se rozhodla komunikovat o významných environmentálních aspektech, o své energetické náročnosti a systému řízení hospodaření s energiemi prostřednictvím uveřejnění svého environmentálního profilu.

UkazatelJednotka20192020202120222023
Množství vyrobené pitné vodymil. m329,6629,3029,2529,4129,57
 - z toho: povrchové vodymil. m37,215,762,364,853,50
               podzemní vodymil. m322,4523,5526,8924,5726,07
Ztráty vody - jednotkový únikm3/km/rok1 3641 6871 7301 7021 912
Kvalita dodávané pitné vody---     
Množství čištěných odpadních vodmil. m334,6637,0135,3232,1135,20
Účinnost jednotlivých ČOV---     
Produkce odpadůt/rok36 63634 02633 57136 29241 571
Produkce čistírenských kalůt sušiny/rok8 2198 2777 9117 3868 722
Spotřeba elektrické energie PVMWh/rok5 2615 0803 8014 0055 064
Spotřeba elektrické energie OVMWh/rok17 28717 54916 44516 13616 122
Produkce kalového plynu z ČOVtis. m35 0644 8764 8975 0825 159
Výroba elektrické energieMWh/rok5 3596 7387 0517 0136 963
Emise do ovzdušít/rok20,7217,6417,4120,9420,16
Spotřeba PHMtis. l/rok331299322301296