Přeskočit na hlavní obsah

Informace dle zákona č. 258/2000 Sb.

Informace dle zákona o ochraně veřejného zdraví

Jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu uvádíme dle § 3a odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, následující informace:

Informace o zpracování posouzení rizik vodovodů pro veřejnou potřebu

V roce 2022 bylo provedeno posouzení rizik vodovodu Jelenice, Brněnská přehrada a vodovodu Chochola, Brněnská přehrada. Bylo zjištěno pouze jedno nepřijatelné riziko u vodovodu Chochola, Brněnská přehrada (nedostatečná kapacita, přetížení zdroje) a přijato příslušné nápravné opatření (vybudování nového zdroje), jehož realizace byla zahájena ještě před zpracováním posouzení rizik.

Průběžně je zpracováváno posouzení rizik i pro ostatní provozované vodovody.

Informace o jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě této vody

Informace o jakosti dodávané pitné vody najdete také zde.

Na úpravnách vody a dochlorovacích stanicích provozovanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. se k úpravě vody používají následující chemické látky:

Al2(SO4)3

Síran hlinitý

CaO

Oxid vápenatý

ClO2

Oxid chloričitý

Aktivní uhlí
granulované

Aktivní uhlí granulované

Cl

Chlor

NaClO

Chlornan sodný

NaClO2

Chloritan sodný

O3

Ozon

KMnO4

Manganistatn draselný

Všechny uvedené chemikálie jsou používány v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.