Přeskočit na hlavní obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 (dále jen správce) informace o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR (General Data Protection Regulation) a právními předpisy České republiky.

Správce:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
IČO 46347275, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: bvk@bvk.cz 
telefon: +420 543 433 111
datová schránka: c7rc8yf

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (od 1. 5. 2019):

poštovní adresa: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: poverenec@bvk.cz
telefon: +420 543 433 146
datová schránka: c7rc8yf

Způsob zpracování osobních údajů

Tato informace neřeší zpracování osobních údajů zaměstnanců správce a jejich dětí. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické a/nebo listinné podobě. Elektronické dokumenty jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení. Se zpracovateli a dalšími správci osobních údajů společnost uzavírá smlouvy řešící povinnosti ochrany osobních údajů. Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, soudům, auditorům a správním orgánům.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a chrání oprávněné zájmy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí může znamenat překážku k uzavření smlouvy, poskytnutí služby, vyjádření nebo vstupu do objektu správce.

Správce zpracovává osobní údaje vlastníků nemovitostí a odběratelů požadujících zhotovení přípojky a/nebo uzavírajících smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod na provozovaném vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, pro zajišťování ostatních povinností provozovatele vodovodu a kanalizace dle uvedeného zákona (především pro osazení, výměnu a odečet měřidel, fakturaci množství pro vodné a stočné, pro zajištění prací na přípojkách a pro vstupy na pozemky, v nichž jsou uloženy vodovody a kanalizace, přerušení dodávky vody a odkanalizování). Subjekt údajů má možnost projevit elektronicky z internetových stránek správce zájem o přístup do interního zákaznického účtu, správce mu na žádost přidělí heslo ke vstupu. Správce provádí v souladu se zákonem č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů losování odběrných míst pro provedení povinných kontrolních vzorků.

Správce pro tento účel požaduje po odběrateli následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa odběrného místa, adresa bydliště, doručovací adresa, datum narození, číslo účtu, parcelní číslo a katastrální území, IČO, DIČ, podpis (nutné), vlastnictví přípojky, titul, telefon, mail (dle rozhodnutí subjektu údajů), údaje o osobě, která provedla případnou revizi o správnosti rozdělení splaškových a dešťových odpadních vod v nemovitosti (jméno, příjmení, telefon, podpis). Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících odběratele. K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu, především stav měřidel měřících dodávku pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod. Osobní údaje hlavních producentů odpadních vod – podnikajících fyzických osob (jméno, příjmení, adresa, IČO) jsou obsaženy v Kanalizačním řádu pro statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obec Česká a obec Želešice.

Za účelem zarezervování schůzky k objednání realizace vodovodní přípojky eviduje správce v rezervačním systému jméno a příjmení zájemců, e-mail, telefonní číslo a číslo vodovodní přípojky, pod kterým byla schválena.

Správce eviduje údaje o spotřebě pitné vody jednotlivých odběrných míst pro účely vytvoření Generelu odvodnění města Brna. Celková databáze údajů o spotřebě pitné vody jednotlivých odběrných míst je vytvořena jednorázově a po jejím poskytnutí zhotoviteli Generelu je vymazána.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce. Při zajišťování oprav vodovodních přípojek provádí zpracování osobních údajů vlastníků nemovitostí smluvní zhotovitelé p. Lukáš Jáně, Filipova 769/23, 635 00 Brno, p. Jaroslav Pešák, Nezvalova 403/8, 638 00 Brno, AQUA-TECH, spol. s r.o., Minská 52, 616 00 Brno, Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 250/72, 621 00 Brno.

Dalším správcem osobních údajů odběratelů včetně stavu vodoměru jsou v obcích Vranov, Moravany, Lelekovice, Dolní Loučky, Černvír a ve městě Březová nad Svitavou tyto obce a města jako vlastníci vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Správce předává stavy vodoměrů vlastníkům vodovodů a kanalizací k fakturaci stočného na základě protokolu.

Dalším správcem je statutární město Brno jako vlastník vodovodu a kanalizace, kterému správce předává na základě smluv údaje včetně osobních údajů odběratelů týkající se havarijního přerušení dodávek vody, stanovisek k napojení na vodovod a kanalizaci, seznamy smluv s odběrateli, informace o náhradním zásobování pitnou vodou, informace o stížnostech, seznam dovozců odpadních vod z individuálních zdrojů a podklady pro územně-plánovací dokumentaci.

Dalším správcem údajů o spotřebě pitné vody jednotlivých odběrných míst je pro účely vytvoření Generelu odvodnění města Brna zhotovitel Generelu.

Správce zpracovává osobní údaje vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro plnění smluv o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně zpracování majetkové evidence vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona (jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, počet osob s trvalým bydlištěm). Společně s vlastníky vodovodů a kanalizací zpracovává správce osobní údaje identifikující smluvní strany v dohodách mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, osobní údaje při uzavírání smluv o zřízení služebností pro uložení vodovodů a kanalizací v pozemcích a osobní údaje v podnájemních a podpachtních smlouvách.

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků využívajících další služby správce v souladu s předmětem činnosti společnosti (zejména provozování vodovodů a kanalizací, laboratorní rozbory, opravna a ověřování vodoměrů, lokalizace a detekce úniků vody, vytyčování vodovodních řadů a přípojek, vytyčování kanalizačních stok a přípojek, měření průtoků a tlaků, opravy havárií na přípojkách mimo veřejné prostranství, monitoring soukromých rozvodů vody, kontrola ovladatelnosti armatur, osazení hydrantového nástavce, čerpání a převoz odpadních vod, pronájem cisteren a náhradní zásobování pitnou vodou, služby dopravy a mechanizace).

Správce pro tento účel požaduje po zákazníkovi následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, titul, podpis, telefon, mail. Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících zákazníky.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce. Správce poskytne kopii smlouvy o prodeji vozidla České kanceláři pojistitelů v případě, že bude vyzván k prokázání vlastnictví nepojištěného vozidla v době jeho převodu. Správce poskytuje osobní údaje nabyvatele vozidla smluvní pojišťovací makléřské společnosti pro zajištění změny pojištění vozidla.

Správce zpracovává dále osobní údaje svých dodavatelů.

Správce pro tento účel včetně účelu informování dodavatelů o rizicích na pracovišti eviduje následující osobní údaje dodavatelů – fyzických osob: jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, IČO, DIČ, datum narození, titul, telefon, mail, podpis. Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících dodavatele. Dodavatelé – projektanti staveb vodohospodářské infrastruktury zajišťují pro správce osobní údaje vlastníků nemovitostí v rozsahu titul, jméno, příjmení a adresa) pro podklady do stavebních řízení a pro pasporty stavu objektů na základě smluv o zpracování osobních údajů. V souvislosti s realizací veřejných zakázek zpracovává správce osobní údaje osob uvedených v dokumentech veřejné zakázky, osobní údaje ve výpisech z rejstříku trestů statutárních orgánů, osobní doklady v dokladech o vzdělání a/nebo odborné kvalifikaci pracovníků a osobní údaje o členství v profesních organizacích pracovníků v dokumentech účastníků zadávacího řízení, osobní údaje o skutečných majitelích, osobní údaje z jiných dokladů o kvalifikaci, osobní údaje v dalších dokladech veřejné zakázky, osobní údaje o podavatelích.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce, správce zajišťuje zpracování veřejných zakázek v SW E -ZAK dodavatele QCM, s.r.o., Bellova 40, 623 00 Brno.

Správce zpracovává osobní údajesubjektů údajůpři vyřizování žádostí o vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu týkajících se napojení na vodovody a kanalizace, při vyřizování žádostí o poskytnutí výstupů z technické dokumentace vodovodů a kanalizací a při vyřizování žádostí o vyjádření k uložení vodovodů a kanalizací v pozemcích. Ve svých vyjádřeních žadatelům sděluje správce jako technické údaje rovněž data z vodoměrů a koeficienty odtoku odpadních a srážkových vod týkající se daného odběrného místa.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, čísla pozemků a k.ú., případně telefon a mail žadatele. Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících žadatele.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce. Vyjádření zpřístupňuje správce statutárnímu městu Brnu jako vlastníkovi vodovodů a kanalizací, případně dalším vlastníkům vodovodů a kanalizací a správním orgánům.

Správce eviduje osobní údaje osob vstupujících do provozních objektů, provozní objekty společnosti jsou střeženy kamerovými systémy.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, zaměstnavatele a RZ vozidla, na čistírně odpadních vod Brno – Modřice dále datum narození a osobní číslo, při vstupu a vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně Březová nad Svitavou eviduje správce dále adresu, telefon a číslo dokladu totožnosti. Vstup dětí do objektů správce nepředpokládá, a proto osobní údaje dětí neeviduje. V případě vstupu dětí do objektů např. při exkurzi, eviduje správce dospělou osobu (jméno, příjmení, instituce, datum narození, osobní číslo) nesoucí za děti odpovědnost a děti pouze počtem.

V případě exkurzí při Dnech otevřených dveří eviduje správce v rezervačním systému jméno, příjmení a mail uchazeče. Děti a mladiství do 18 let věku mají během Dnů otevřených dveří povolen vstup jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Při pořádání akcí (například Regionálních oslav Světového dne vody) eviduje správce následující údaje zvaných účastníků: jméno, příjmení a případně titul, zaměstnavatele, telefon a e-mail.

Při pořádání soutěží ve školách správce eviduje následující osobní údaje třídních učitelů" jméno, příjmení a telefonní číslo.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce, evidenci osob vstupujících do objektů zajišťuje pro správce strážní služba ASG service s.r.o., Orlí 482/3, 602 00 Brno. Do kamerových systémů má přístup stejná strážní služba. Objekty střežené kamerovým systémem jsou označené.

Správce eviduje osobní údaje zákazníků při vyřizování stížností, reklamací zákazníků a vyřizování žádostí o náhradu újmy způsobené především provozní činnosti správce. Na internetových stránkách společnosti v rubrice „Napište nám“ může subjekt údajů uplatnit požadavek k činnosti společnosti po sdělení kontaktních údajů.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, titul, telefon a mail žadatele. Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících žadatele.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce, správce zajišťuje likvidaci pojistných událostí z provozní činnosti u Generali České pojišťovny a.s., údaje poškozených může obdržet pro vyřízení požadavku poškozeného rovněž smluvní pojišťovací makléřská společnost.

Správce eviduje osobní údaje akcionářů v zápisech z valných hromad, osobní údaje akcionářů ve výpisu z emise , v oznámení  čísla bankovního účtu akcionářů a v prohlášení skutečného vlastníka příjmů v případě akcionářů. Akcionáři obdrží na valné hromadě při prezenci poučení o zpracování osobních údajů akcionářů.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, datum narození, státní občanství, číslo bankovního účtu (u účtu vedených v zahraničí IBAN tvar a SWIFT/BIC), jméno majitele účtu. Při uplatňování práv akcionářů rovněž telefon, mobil a  e-mail.

Správce zpracovává za účelem plnění zákonných povinností osobní údaje členů orgánů společnosti a skutečných majitelů firem.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, datum narození. V případě členů orgánů společnosti rovněž státní občanství, rodné příjmení, místo narození, telefon, e-mail a číslo účtu. Zpracování provádějí zaměstnanci správce, správce zajišťuje zpracování osobních údajů u Československé obchodní banky při vyplácení podílů na zisku akcionářům.

Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti s realizací vlastních staveb a staveb vodohospodářské infrastruktury pro statutární město Brno a město Kuřim, tj. při veřejnoprávním projednávání stavby, při realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek a v souvislosti s řešením majetkoprávních vztahů vlastníka, případně provozovatele vodovodu a kanalizace a vlastníka pozemku.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje vlastníků pozemků: jméno, příjmení, titul, bydliště, čísla pozemků, katastrální území, rodné číslo, případně telefon a mail žadatele. Správce eviduje plné moci a pověření osob zastupujících vlastníky pozemků.

Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje uchazečů ve veřejných zakázkách: údaje z životopisů a doklady o prokázání kvalifikace.

Správce zajišťuje poučení členů komisí veřejných zakázek o zpracování osobních údajů.

Statutární město Brno poskytuje poučení o zpracování osobních údajů na internetových stránkách www.brno.cz a město Kuřim na internetových stránkách www.kurim.cz.

Správce zpracovává kontaktní osobní údaje v plánech krizové připravenosti, při řešení mimořádných provozních stavů, v havarijních plánech, v povodňových plánech a v provozních řádech.

Správce zpracovává osobní údaje osob, které se dovolají na havarijní službu na centrálním vodohospodářském dispečinkuSprávce má povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodní a kanalizační sítě, pro zajištění této povinnosti zpracovává osobní údaje poskytnuté prostřednictvím havarijní linky. Telefonický hovor je monitorován, subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas s monitorováním hovoru.

Správce pro tento účel požaduje po volající osobě následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, telefon. Záznamy jsou ukládány na cloudovém uložišti poskytovaným společností O2 Czech Republic, a.s.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání využívá správce pouze pro konkrétní výběr zaměstnance, osobní údaje uchazečů správce skartuje ihned po skončení výběrového řízení. Pro získávání uchazečů o zaměstnání má společnost uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů se společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381. Uchazeč o zaměstnání obdrží osobně poučení o zpracování osobních údajů. Při splnění zákonných podmínek zpracovává správce osobní údaje bývalých zaměstnanců pro účely poskytování stravování, zasílání pozvánek na setkání a zasílání blahopřání k životním výročním. Klub důchodců odborové organizace komunikuje z mailové adresy klubduchodcu@bvk.cz. Rovněž správce zpracovává osobní údaje při výjimečném poskytování stravování třetím osobám, tj. například zaměstnancům dodavatele (titul, jméno, příjmení).

Správce zpracovává i osobní údaje z jiných zdrojů, než jsou údaje poskytnuté subjektem údajů. Jedná se především o údaje z veřejných rejstříků a katastru nemovitostí. Správce využívá standardně k doručování Českou poštu, s.p. a datové schránky.

Správce je jako provozovatel vodovodu a kanalizace příjemcem osobních údajů uvedených v rozhodnutích správních orgánů, v dokumentech pro akreditace a certifikace a v dokumentaci staveb v souvislosti s jejich napojením na vodovod a/nebo kanalizaci Správce eviduje dokumenty týkající se vodovodů a kanalizací a dokumenty týkající se provozně technických zařízení subjektů údajů napojených na vodovod a/nebo kanalizaci v geografickém informačním systému. Správce údaje předává statutárnímu městu Brnu a dalším vlastníkům vodovodu a kanalizace na jejich žádost v souvislosti s tvorbou územně plánovací dokumentace, a to vždy na základě smlouvy s vlastníky vodovodů a kanalizací.

Správce je dále příjemcem kontaktních údajů osob poskytnutých jejich zaměstnavateli pro vyřízení požadavku, objednávky nebo smlouvy. Správce nevede ucelenou evidenci těchto osobních údajů. Správce při plnění svých povinností v nezbytném rozsahu zpřístupňuje osobní údaje svých zaměstnanců (titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, pracoviště a kontakty) s tím, že zaměstnanci jsou o zpřístupnění osobních údajů pro plnění pracovních povinností informováni.

Správce zpracovává osobní údaje žadatelů o nahlížení do archiválií, zařazených Archivem města Brna do základní evidence Národního archivního dědictví, ponechaných v úschově v prostorách centrální spisovny archivu správce na základě uzavřené smlouvy dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“). Správce pro tento účel vede knihu návštěv a požaduje po žadateli o nahlížení do archivu následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příp. adresa pro doručení, e-mail, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného obdobného dokladu. Správce nadto zpracovává podpis žadatelů na záznamu o předložených a navrácených archiváliích a na žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení. Poskytnutí osobních údajů badatelem je zákonným požadavkem, v případě neposkytnutí těchto údajů nelze umožnit nahlížení do archiválií. Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu archivu správce, poté přechází do evidence Archivu města Brna a třetím osobám nejsou poskytovány. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je určena skartační lhůtou uvedenou ve spisovém a skartačním plánu správce a činí 5 let.

Správce jako provozovatel facebookové stránky „Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.“ zpracovává společně se společností Meta Platforms Ireland Limited osobní údaje uživatelů Facebooku, kteří navštíví facebookové stránky správce (dále jen „uživatel“). Správce facebookových stránek si může zobrazit veřejný profil uživatele a záleží na jeho nastavení, jaké osobní údaje jsou viditelné. Správce dále zpracovává osobní údaje uživatele stránek v případě, že jej uživatel kontaktuje s podnětem, a to prostřednictvím komentáře nebo soukromé zprávy pomocí nástroje Messenger. V takovém případě správce zpracovává viditelné osobní údaje a obsah zprávy. Tyto osobní údaje správce zpracovává za účelem vyhodnocení podnětu a k odpovědi na podnět.

Společnost Meta Platforms Ireland Limited dále správci poskytuje údaje z nástroje Facebook Insights. Tyto údaje jsou anonymizované a jedná se o následující údaje – počet uživatelů v dané věkové kategorii, počet uživatelů v dané lokalitě, rozdělení uživatelů dle pohlaví. Přístup k těmto údajům má správce po dobu dvou let a demografické údaje (věk, pohlaví a lokalita) jsou k dispozici z nástroje Facebook Insights pouze v případě, že přehledy obsahují minimálně sto uživatelů. Nástroj Facebook Insights však správce nevyužívá.

Bližší informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Meta Platforms Ireland Limited je k dispozici na adresách: https://www.facebook.com/payments_terms/privacy a https://www.facebook.com/payments_terms/EU_privacy.

Správce eviduje osobní údaje žadatelů při vyřizování žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Správce pro tento účel eviduje následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování žadatele.

Zpracování provádějí zaměstnanci správce, údaje žadatelů může obdržet Úřad pro ochranu osobních údajů, který je nadřízeným orgánem dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to k vyřízení odvolání a stížností.

Správce využívá služby Google. Pro účely vytváření statistik o návštěvnosti webových stránek je využíván nástroj Google Analytics, což je webová analytická služba Google Inc., která používá cookies a shromažďuje anonymizované IP adresy návštěvníků.

Bližší informace o cookies najdete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies.
Bližší informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google Inc. jsou dostupné zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ .

Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti s plněním povinnosti vedení vnitřního oznamovacího systému na základě zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, tj. osobní údaje oznamovatelů a případně jiných osob, které jsou obsaženy v podaném oznámení.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu trvání závazku a po dobu trvání právní povinnosti správce. Následně pak po dobu 10 let pro uplatnění práv vyplývajících z oprávněných zájmů správce (především pro vymáhání pohledávek a řešení odpovědnosti za škody). Běžná korespondence je uchovávána nejvíce po dobu 5 let. Dokumenty s osobními údaji jsou uloženy ve spisovně po dobu skartační lhůty. Doklady týkající se majetku uchovává správce po dobu existence majetku a po dobu právního vztahu k provozovanému majetku. Délka dostupnosti nahrávek subjektu údajů na havarijní službě na centrálním vodohospodářském dispečinku nepřesahuje 6 měsíců a přepis záznamu kamerových systémů v provozních objektech činí zpravidla 7, nejvíce 14 dnů. Osobní údaje v souvislosti s oznámením podaným prostřednictvím oznamovacího systému správce uchovává po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Osobní údaje členů orgánů správce a osobní údaje akcionářů ve výpisu z emise eviduje správce po dobu existence společnosti. V souladu se zákonem o archivnictví předává správce dokumenty  vzniklé ze své činnosti Archivu města Brna, který je oprávněn z nich vybrat dokumenty, které se tak stanou archiváliemi. Okamžikem předání dokumentů Archivu města Brna se správcem předaných osobních údajů stává Archiv městě Brna. V souladu s ustanovením §13 odst. 3 zákona o archivnictví, a zároveň v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 písm. g) zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů v platném znění, není k předání dokumentů obsahujících osobní údaje a k jejich trvalému uchovávání archivu vyžadován souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů. Dle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o archivnictví jsou k nahlížení v archivech přístupné jen archiválie starší třiceti let. Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li žijící osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení do archiválií. Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje, lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiválie, jejichž obsahem jsou statistické soubory dat, získané při demografických a statistických šetřeních, může archiv zpřístupnit i bez souhlasu dotčené osoby, pokud osobní údaje předem anonymizuje.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu je třeba provést podepsaným písemným oznámením zaslaným správci. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a netýká se zpracování, které bylo učiněno na základě platného souhlasu až do momentu jeho odvolání.

Právo na přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců;
 • plánovaná doba, po kterou osobní údaje budou uloženy nebo kritéria pro stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování (v případě správce k automatizovanému rozhodování nedochází).

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů je správce oprávněn účtovat přiměřené administrativní náklady.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů. S přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo a správce osobních údajů má povinnost na vymazání osobních údajů subjektu údajů bez zbytečného odkladu, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobních údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se v některých případech dle GDPR neuplatní, především, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případě že:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bude zpracování omezeno, mohou být údaje, s výjimkou jejich uložení zpracovány pouze se souhlasem, nebo z důvodů určení, výkonu, obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů při zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Správce po uplatnění námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky možné.

Automatizované rozhodování včetně profilování správce nevyužívá.

Právo podat stížnost

Na činnost správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně, mailem nebo telefonicky (viz kontaktní adresa správce) s označením, že jde o stížnost na správce nebo příjemce osobních údajů. Lhůta na vyřízení stížnosti správcem je 30 dnů.

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost rovněž u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Způsob uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů uplatňuje svá práva kontaktováním správce na kontaktních údajích správce. Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě, v případě uplatnění práva elektronicky odpoví správce na e-mailovou adresu.