Přeskočit na hlavní obsah

Kvalita pitné vody

Brno a okolí má jedny z nejčistších zdrojů pitné vody v České republice. Díky moderním technologiím se nám nadprůměrně daří plnit přísné legislativní požadavky na kvalitu vody a garantujeme tak její nezávadnost.

Čistý zdroj

Pitnou vodu do Brna přivádíme z těch nejčistších zdrojů na Vysočině – z Březové nad Svitavou a Vírské přehrady.

Kvalitní péče

Kvalita pitné vody je pro nás prioritou. Voda a stav technických zařízení pro úpravu a její distribuci je pod neustálým dohledem.

Pravidelné kontroly

Naše špičkově vybavená akreditovaná laboratoř hlídá kvalitu vody pomocí rozborů daleko častěji, než nám ukládá vyhláška.

Kvalita vody podle lokality

Testujeme a monitorujeme vodu ve zdrojích, v celém procesu úpravy vody, vodovodní síti, až k vašemu kohoutku. Podle našeho programu monitorování kvality vody a platné legislativy provádíme analýzy více než 150 ukazatelů, které potvrdí, že vaše pitná voda je vysoce kvalitní a bezpečná.  V mapě si můžete vyhledat průměrné hodnoty základních ukazatelů v konkrétní lokalitě.

Vysvětlení jednotlivých ukazatelů

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu doporučeno rozmezí tvrdosti vody 2,0 – 3,5 mmol/l s tím, že takto je to optimální pro lidské zdraví. Vyšší tvrdost nepředstavuje problém zdravotní, ale zhoršují se tím užitné vlastnosti vody, neboť dochází ke tvorbě tzv. vodního kamene a tím např. k zarůstání potrubí, poškození domácích spotřebičů apod. Nižší tvrdost vody než 2,0 mmol/l může být problém při dlouhodobém užívání takovéto vody jako jediného zdroje pitné vody. Tělo je pak postupně ochuzováno o vápník a hořčík a tyto látky je třeba doplňovat z jiných zdrojů.

pH je ukazatel, který vyjadřuje kyselost nebo zásaditost vody, jeho hodnota závisí na obsahu rozpuštěných solí a rozpuštěného oxidu uhličitého. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povoleno pH mezi 6,5 a 9,5. Vody, které mají pH před úpravou 6,0–6,5, jsou též brány jako vyhovující, je však třeba brát v potaz jejich zvýšené agresivní působení na potrubí, bojler apod.

Chlor zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí jako potravní konzervační prostředek a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Zvýšený obsah dusičnanů je ukazatelem znečištění anorganickými dusíkatými hnojivy (hnojení polí, zahrad, travních porostů). Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace dusičnanů 50 mg/l.

Znečištění dusitany je většinou spojeno se zvýšeným obsahem dusičnanů (vznikají z nich redukcí), nebo mohou být doprovodným znečištěním amonných iontů při znečištění fekálního původu. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace dusitanů 0,5 mg/l.

Zvýšený obsah amonných iontů je ukazatelem možného průsaku fekálního znečištění (močůvka, žumpa, odpadní voda) nebo znečištění anorganickými dusíkatými hnojivy. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena maximální koncentrace amonných iontů 0,5 mg/l.

Chloridy v pitné vodě mohou být buď přírodního původu z horninového podloží, nebo je jich původem znečištění odpadními vodami, nebo ze solení silnic. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace chloridů 250 mg/l. Vody s vyšším obsahem chloridů by neměly používat osoby trpící hypertenzí, kojenci a malé děti. Vysoký obsah chloridů též zvyšuje korozivní působení vody (koroze potrubí, spotřebičů, v nichž je voda používána).

Ukazatel, který je úměrný množství rozpuštěných anorganických látek (solí) ve vodě. Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu povolena vodivost maximálně 125 mS/m. Vody s vodivostí vyšší než je tento limit (tzv. minerálky) nejsou vhodné k dlouhodobému užívání a mohou způsobit i zdravotní potíže. Avšak i tzv. měkká voda bez rozpuštěných solí nebo s velmi malým obsahem solí (voda v horských oblastech, dešťová voda, demineralizovaná voda) není k dlouhodobému pití vhodná, neboť dochází k vyplavování potřebných minerálů z těla.

Ve vyhlášce 252/2005 Sb. je pro pitnou vodu uvedena maximální koncentrace železa 0,2 mg/l. Zvýšený obsah železa ve vodě nepředstavuje problém zdravotní, může ale negativně ovlivnit senzorické vlastnosti vody (barva, pach, zákal) a její užitné vlastnosti (dochází k zabarvení prádla, sanitární keramiky, zanášení potrubí a spotřebičů vysráženým železem apod.). Koncentrace železa ve vodě nad 1 mg/l mohou při dlouhodobém užívání působit zdravotní obtíže.

Parametr ukazující celkové organické znečištění.

Jde o skupinu bakterií, které žijí ve střevním traktu teplokrevných živočichů, ale přežívají i v půdě.  V případě upravovaného zdroje vody jsou ukazatelem účinnosti této úpravy a slouží ke kontrole dezinfekce vody. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Jsou součástí skupiny koliformních bakterií. Žijí v traktu teplokrevných živočichů a jejich přítomnost ve vodě jednoznačně prokazuje fekální znečištění. Nelze však odlišit, zda je původcem znečištění člověk (průsak ze žumpy, kanalizace) nebo zvíře. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Nabízíme laboratorní
rozbor vody

Máte chatu, chalupu a potřebujete znát, jaká je kvalita vody u vás ve studni?  V naší akreditované laboratoři vám rádi uděláme podrobný rozbor vody.
Provádíme chemické, biochemické, biologické a mikrobiologické rozbory pitných, bazénových, odpadních vod a kalů.

 

Více o rozboru vody

Potřebujete poradit?

Brněnská vodárenská soustava

Oblasti: Brno, Modřice, Kuřim, Vranov, Česká, Lelekovice, Moravany, Želešice, Moutnice, Měnín, Chochola, Jelenice

 

Hana Zálešáková
+420 543 433 573
hzalesakova@bvk.cz

Vodovod Úpravny vody Švařec

Oblasti: Štěpánov nad Svratkou, Černvír, Doubravník, Chlébské a Dolní Loučky, Skorotice, Křížovice

Ing. Helena Šípková
+420 566 591 615
hsipkova@bvk.cz