Přeskočit na hlavní obsah

Historie společnosti

O Brnu a vodě

Starodávné Brno nemělo o vodu nouzi. Všude bylo dostatek studní, které byly bohatě napájeny vodou ze štěrkových naplavenin řeky Svratky. 

K zásobování vodou sloužily nejen studny domácí, ale byly zřizovány i studny v ulicích a na náměstích k obecnému užívání. 

Potíže s vodou nastaly koncem 12. století. S rozšiřováním města se kvalita vody ve studních zhoršovala. Kanalizace nebyla a obsah domovních žump začal prosakoval do studní. 

Středověké Brno sužovaly časté a ničivé požáry. Většina domů byla ze dřeva nebo hrázděná, a když vypukl požár, lehly popelem mnohdy i celé městské čtvrtě.

A právě nedostatek požární vody byl podnětem ke zřízení prvních brněnských vodovodů.

O prvním brněnském vodovodu

Nejstarším vodovodem byl užitkový vodovod z řeky Svratky. Největší zásluhu na jeho postavení měl konšel Václav Haze, který postavení vodovodu financoval a na výstavbu uzavřel 2. prosince 1415 smlouvu s kutnohorským mistrem a stavitelem vodovodu Prokopem Peyskem. 

Smlouvu na vybudování vodovodu potvrdil 3. července 1416 i sám král Václav IV. a udělil městu Brnu právo na věčné časy odvádět vodu ze Svratky přes Puhlík (Petrov) do dvou kašen na Dolním a Horním trhu (náměstí Svobody a Zelný trh) s možností zavádět vodu do pivovarů a dvou městských sladoven.

Olověné vodovodní přípojky však byly povolovány jen vysokým představitelům města, šlechty, kléru a klášterům. Ostatní obyvatelstvo bylo odkázáno na kašny.

Vodárna sdílela s městem jak jeho rozvoj, tak i všechny svízele válečných let. Byla několikrát vypálena a nejhůře poškozena Švédy, kteří ji při odchodu úplně zničili. Brzy však byla obnovena, neboť město vodu nutně potřebovalo. 

Kdy došlo k velkému rozvoji

Značného rozšíření a modernizace doznal vodovod v roce 1853, kdy čerpací zařízení dávalo průměrně až 20 000 věder nefiltrované říční vody denně. Avšak ani toto rozšíření vodárny nebylo konečné. 

Dosavadní snahy, jak levně získat pro Brno vodu, vyzněly naprázdno, a tak v roce 1863 byla vypsána soutěž na výstavbu nového vodovodu. Ze čtyř nabídek pak v roce 1869 bylo přijato nejvýhodnější řešení podle projektu londýnského stavitele Thomase Docwry. 

Se stavbou úpravny vody v Pisárkách se započalo na podzim roku 1869 podle nejlepších anglických zkušenosti s úpravou vody a stavba byla dokončena v roce 1872. Surová voda z řeky Svratky byla odebírána nad jezem v Kamenném mlýně a byla čištěna na třech otevřených biologických filtrech o celkové  ploše 2 940 m2. 

Voda z Pisárek byla čerpána do dvou tlakových pásem. První, nižší, mělo vodojemy na Žlutém kopci, vyšší pásmo pak vodojem na Špilberku. S výstavbou pisárecké úpravny došlo i k rozšiřování vodovodní sítě. Jen v letech 1870 – 1874 bylo položeno 1 800 metrů potrubí. Další výstavba vodovodní sítě pak již z finančních důvodů pokračovala pomaleji.

Právě k roku 1872, kdy byla postavena pisárecká úpravna vody, se datuje historie založení našeho předchůdce – Brněnské vodovodní akciové společnosti.

Historie v číslech

1872–1902

Brněnská vodovodní akciová společnost

1902–1949

Městské vodárny v Brně

1950–1952

Krajská vodohospodářská služba

1953–1958

Zásobování vodou a kanalizace

1958–1960

Krajská správa zásobování

1960–1976

Vodohospodářská správa města Brna

1977–1989

Jihomoravské vodovody a kanalizace, odštěpný závod Brno - město

1990–1992

Brněnské vodárny a kanalizace, státní podnik

1992

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.