Přeskočit na hlavní obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. NázevBrněnské vodárny a kanalizace, a.s.
2. Důvod a způsob založení

Akciová společnost  byla založena 1.5.1992. Jediným zakladatelem společnosti byl  Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.  Akciová  společnost  je  obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3. Organizační strukturaZákladní organizační uspořádání společnosti je následující:
 • generální ředitel a organizační jednotky v přímé podřízenosti generálního ředitele,
 • sekce vodárenská,
 • sekce kanalizační,
 • sekce ekonomická,
 • sekce obchodní,
 • sekce technická.

Jako celek je společnost řízena výkonným vedením společnosti, vedeným generálním ředitelem, které společnost řídí dle pokynů a rozhodnutí představenstva, v souladu se stanovami společnosti. Organizační jednotky, kterými jsou na sekcích dále provozy, útvary, úseky/oddělení jsou řízeny jediným odpovědným vedoucím.

4. Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresaPisárecká  555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Zákaznické centrum:
Sídlo společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno (lze sepsat žádost podle zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Další adresy provozoven povinného subjektu určených pro osobní návštěvu:

Opravna a zkušebna vodoměrů:
Jana Svobody 830/12, 614 00 Brno

Laboratorní rozbory vody: 
Pracoviště na ČOV Brno – Modřice, Chrlická 551, 664 42 Modřice
Pracoviště na úpravně vody Švařec: Švařec 41, 593 01 Bystřice nad Perštejnem
Pracoviště Brno – Pisárky, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

4.3 Úřední hodiny

úřední hodiny zákaznického centra Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno:
     pondělí a středa: 8 – 17 hodin
     úterý a čtvrtek: 8-15 hodin
     pátek: 8-13 hodin

úřední hodiny ostatních pracovišť určeným pro osobní návštěvu jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz
4.4 Telefonní čísla

Ústředna: +420 543 433 111
Zákaznická linka: +420 840 177 177
Centrální vodohospodářský dispečink: +420 543 212 537

Žádosti dle zákona č. 106/99 Sb. telefonicky na tel. čísle +420 543 433 130 (na toto telefonní číslo se dovolají i osoby volající na tel. číslo +420 543 433 111 ústředna a +420 840 177 177 zákaznická linka)

Další telefonní kontakty na jednotlivá pracoviště jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz

4.5 Adresa internetových stránek

www.bvk.cz
4.6 Adresa podatelny

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD ROM,DVD ROM,USB Flash disky,USB externí HDD. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost.

4.7 Elektronická adresa podatelny

bvk@bvk.cz
adresa pro zasílání faktur: faktury@bvk.cz

fax: +420 543 433 000

4.8 Datová schránkac7rc8yf
5. Případné platby lze poukázat

Čísla účtů společnosti:
     4742283001/2700
     5501621/0100

Úhradu lze provést převodem z účtu nebo hotově či platební kartou na pokladně v sídle společnosti. Zákazník při úhradě faktury musí uvést variabilní symbol = číslo faktury, při úhradě zálohy na zřízení přípojky je variabilní symbol = číslo smlouvy o dílo.

Vodné a stočné je možné hradit následujícím způsobem:
Vyúčtování za dodané služby spojené s dodávkou vody a odváděním odpadních vod je hrazeno na základě faktury, variabilní symbol je číslo faktury. Lze ji uhradit převodem z účtu, hotově složenkou nebo hotově či platební kartou na pokladně. V případě úhrady složenkou, pokud má odběratel takový způsob sjednán, je součástí faktury i složenka s vyplněnými platebními údaji.

Zálohové platby je možné hradit:
     zálohy z účtu – variabilní symbol je číslo zákaznického účtu a je uvedeno v plánu záloh
     zálohy SIPO – předáme požadovanou výši zálohy poště a platby se hradí prostřednictvím pošty

6. IČO46347275

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ46347275

8. Dokumenty 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty povinného subjektu, které mohou být podle zák. č. 106/99 Sb. poskytnuty:

 • Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadní vody
 • Kanalizační řády včetně mapových podkladů
 • Městské standardy pro vodovodní síť
 • Městské standardy pro kanalizační síť
 • Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné – statutární město Brno
 • Kalkulace cen pro vodné a stočné
 • Výroční zprávy
 • Akcionářům – především změny orgánů společnosti, materiály pro valné hromady a zápisy z valných hromad,  účetní závěrky,  zprávy o vztazích, změny stanov,  návrhy na rozdělení zisku, podmínky  výplaty  podílu na  zisku
 • Etická charta Suez
 • Etika ve vztazích s dodavateli
 • Tarify vodného a stočného
 • Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.

Zákazníci mají možnost vzdáleného přístupu do zákaznického účtu.

Informace o poloze provozovaných vodovodů a kanalizací jsou k dispozici na vyjadřovacím portále.

8.2 Rozpočet

Společnost vyhotovuje roční rozpočty a střednědobé plány, které schvaluje představenstvo společnosti. Společnost nehospodaří s veřejnými prostředky. Společnost zajišťuje stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací jménem vlastníků infrastruktury – statutárního města Brna a města Kuřim.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/99b Sb. lze vyřídit:

 • písemně na adrese sídla společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
 • elektronicky pouze prostřednictvím elektronické adresy podatelny akciové společnosti bvk@bvk.cz nebo datové schránky c7rc8yf,
 • osobně v sídle akciové společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno (zákaznické centrum) a/nebo telefonicky na tel. čísle +420 543 433 130 (na toto telefonní číslo se dovolají i osoby volající na tel. číslo +420 543 433 111 ústředna a +420 840 177 177 zákaznická linka).

Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace.

Poskytnuté informace.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

10. Příjem podání a podnětů a stížností

Podání a podnět lze podat:

 • písemně nebo ústně v  sídle společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
 • elektronicky pouze prostřednictvím elektronické adresy podatelny akciové společnosti bvk@bvk.cz nebo datové schránky c7rc8yf,
 • telefonicky na tel. čísle +420 543 433 111 ústředna nebo +420 840 177 177 zákaznická linka.

Stížnost lze podat:

 • písemně na  adresu sídla společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
 • elektronicky pouze prostřednictvím elektronické adresy podatelny akciové společnosti bvk@bvk.cz nebo datové schránky c7rc8yf,
 • osobně v sídle  společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno (manažer veřejných vztahů) a/nebo telefonicky na tel. čísle +420 543 433 004 (na toto telefonní číslo se dovolají i osoby volající na tel.  číslo +420 543 433 111 ústředna a + 420 840 177 177 zákaznická linka).
11. Předpisy 
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje při poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt postupuje jako provozovatel vodovodů a kanalizací především dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt jako obchodní korporace postupuje a jedná podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  a  podle  zákona  č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí na právním útvaru společnosti v sídle společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb je k dispozici na  webových stránkách společnosti.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Ke dni zpracování tohoto dokumentu nebyla vydána žádná rozhodnutí o výši úhrad podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti.

13. Licenční smlouvy

 
13.1 Vzory licenčních smluvVzory licenčních smluv podle zákona o svobodném přístupu k informacím při poskytování informací povinným subjektem nejsou potřebné.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Společnost je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2022, výroční zpráva za rok 2022 a roky následující bude k dispozici v sídle společnosti a na stránkách společnosti www.bvk.cz.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Vypracovala: JUDr. Vondráčková
V Brně dne 23.2.2023