Přeskočit na hlavní obsah

Žádosti o informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275 (dále jen akciová společnost) je povinným subjektem dle zákona č. 241/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Uvedený Zákon je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon).

Akciová společnost je povinným subjektem ve smyslu § 2a Zákona jako veřejný podnik vzhledem k tomu, že vykonává relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinný subjekt dle § 2 odst. 1 Zákona v ní může vykonávat přímo nebo nepřímo dominantní vliv na základě majetkové účasti v této právnické osobě nebo pravidel, jimiž se řídí. Relevantní činností se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozumí v odvětví vodárenství poskytování nebo provoz vodovodu nebo dodávka pitné vody do vodovodu a činnost související s projekty děl vodního hospodářství nebo s odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištěním a úpravou odpadních vod.

Povinnost poskytovat informace se netýká informací o činnostech veřejného podniku, který je obchodní společností, pokud tyto činnosti

 1. jsou uskutečňovány v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání veřejného podniku zapsaného ve veřejném rejstříku nebo
 2. mají obchodní nebo průmyslovou povahu a poskytnutí informace by veřejný podnik znevýhodnilo na relevantním trhu.

Výše uvedená výjimka z povinnosti poskytovat informace se nepoužije, pokud jde o relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v § 7-11 Zákona (např. ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.).

Žádost o informace lze podat ve smyslu Zákona:

písemněna adresu sídla společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
elektronickypouze prostřednictvím elektronické adresy podatelny akciové společnosti bvk@bvk.cz nebo datové schránky c7rc8yf
ústněosobně v sídle akciové společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno (zákaznické centrum) a/nebo telefonicky na tel. čísle +420 543 433 130 (na toto telefonní číslo se dovolají i osoby volající na tel. číslo +420 543 433 111 ústředna a +420 840 177 177 zákaznická linka)

Další Informace lze získat:

internetwww.bvk.cz
ústněosobně v sídle akciové společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno (právní útvar) a/nebo telefonicky na tel.+420 543 433 007

Vyřizování žádostí

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) Zákona) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé:

 1. kterému povinnému subjektu je určena;
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 3. jaká je adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu Zákona.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

 1. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
 2. u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) Zákona).

Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) Zákona).

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a Zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

 1. vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
 3. nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

Stížnost napostup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost") může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci);
 2. kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

písemněna adresu sídla společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
elektronickypouze prostřednictvím elektronické adresy podatelny akciové společnosti bvk@bvk.cz nebo datové schránky c7rc8yf
ústněosobně v sídle akciové společnosti Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno (manažer veřejných vztahů) a/nebo telefonicky na tel. čísle +420 543 433 004 (na toto telefonní číslo se dovolají i osoby volající na tel. číslo +420 543 433 111 ústředna a +420 840 177 177 zákaznická linka)

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) Zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 Zákona);
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup společnosti je vždy Úřad pro ochranu osobních údajů.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Hrazení nákladů za poskytnuté informace

V souvislosti s poskytováním informací je akciová společnost oprávněna dle § 17 odst. 1 Zákona žádat úhradu nákladů, které jsou spojené s pořízením kopie, opatřením technických nosičů dat a zasláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše předpokládané úhrady bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Úhrada nákladů se řídí ceníkem, který je k dispozici na stránkách akciové společnosti. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

 

T-SM126-01-postup-V1