Přeskočit na hlavní obsah

Filozofie společnosti

1.  Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti

Smyslem naší existence a náplní naší činnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. V naší veškeré činnosti usilujeme o to, aby zákazníci shledávali naše služby hodnotné, kvalitní a spolehlivé. Chceme si dále zasloužit důvěru svých zákazníků profesionalitou a příkladným vystupováním na všech úrovních vzájemného styku. Za tímto účelem zavádíme a uplatňujeme v nejvyšší dostupné míře soudobé poznatky technologie, ekonomiky a řízení.

2.  Citlivý vztah k životnímu prostředí

Zobrazí se seznam odběrných Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídícím se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako cenným přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech fázích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. odpovídajících vybranému zákaznickému účtu – odběrná místa osazená SMART vodoměrem jsou označená ikonkou vodoměru s vysíláním.

3.  Zodpovědné hospodaření s majetkem

Svěřený majetek provozujeme se snahou o jeho vysokou dlouhodobou efektivnost s důrazem na provozní spolehlivost a s ní spojenou odpovídající úroveň údržby a obsluhy.

4.  Zvyšování kvalifikace a motivace zaměstnanců

Našim zaměstnancům umožňujeme kontinuální zvyšování kvalifikace tak, aby byl každý přiměřeně kvalifikován pro výkon své funkce. Vytváříme prostředí, v němž svědomití pracovníci jsou řádně odměněni za svoji práci a které je schopno ocenit zvláštní a mimořádný přínos jednotlivců.

5.  Informovanost veřejnosti

Naše zákazníky a širokou veřejnost průběžně informujeme o všech závažných otázkách a rozhodováních v oblastech zásobení vodou a kanalizací, zejména pokud jde o plánování nových objektů a zařízení a o tvorbu cen za poskytované služby.

6.  Využívání předností tržního hospodářství

Hospodaření společnosti je založeno na principech tržního zajišťování vstupů a jejich efektivním zpracování. Ceny našich služeb jsou odrazem skutečných nákladů vynaložených společností na jejich poskytování.