Přeskočit na hlavní obsah

Vytyčování vodovodních řadů

Provádíme lokalizaci trasy vedení metalického i nemetalického vodovodního potrubí, vodovodních přípojek, signalizačních markerů a identifikačních vodičů potrubí. Vytyčení metalického potrubí je prováděno metodou elektromagnetického pole vytvořeného kolem trasovaného vedení, které je snímáno a zaznamenáno lokačním přístrojem.

Vytyčení nemetalického potrubí je prováděno pomocí trasovacího pera se sondou, které se vsunuje do potrubí, přičemž je nezbytné trasovaný úsek odstavit, rozpojit a vypustit. Maximální délka trasovaného úseku nemetalického potrubí je 150 metrů. Zajišťuje úsek diagnostiky vodovodní sítě, dálkové přivaděče úsek dálkových přivaděčů. Všechny nabízené činnosti provádí odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstanci.

Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 221, e-mail:  vytycenivodovodu@bvk.cz.

Uvedenou službu poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na základě potvrzené objednávky. Pro zákazníky v pozici spotřebitele, tj. fyzické osoby nepodnikající, je doporučeno použít vzor obecné objednávky, jehož vyplněním a podpisem je  také potvrzeno seznámení s Obecnými předsmluvními informacemi pro spotřebitele vydanými Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). K dispozici pro spotřebitele je také obecný vzor oznámení o odstoupení od smlouvy, který je možné použít v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, když je smlouva (smlouvou je i potvrzená objednávka) uzavřena distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Bližší informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obecných předsmluvních informacích pro spotřebitele.

Pro zákazníky jsou k dispozici ceníky jednotlivých služeb. Konečná cena služby se může odvíjet od specifických požadavků objednatele.

Pečujeme o vodu