Přeskočit na hlavní obsah

Čerpání a převoz odpadních vod

Vysvětlení základních pojmů

Žumpa 

Žumpa je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody. Vyprázdnění žump se obvykle provádí pomocí sacího (fekálního) vozu. Objem vyčerpané a likvidované odpadní vody musí být přibližně stejný s objemem vody zaznamenaným vodoměrem.

Septik

Septikem označujeme zařízení zajišťující mechanické a biologické předčištění odpadních vod před odtokem do kanalizace, která je zaústěna do vodoteče. Musí být pravidelně vyvážen - vyklízen v souladu s ČSN 75 64 02 - minimálně 1 x ročně (nebo podle provozního řádu). Toto zařízení je dnes samostatně  pro čištění odpadních vod naprosto nedostatečné. Jeho účinnost je, v porovnání s domácími čistírnami odpadních vod (DČOV), výrazně menší a u novostaveb se dnes již samostatně nepovoluje.

Odpadní vody

Odpadní vody ze žump a septiků musí být likvidovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Na dodržování této podmínky dohlíží v případě septiků a domovních čistíren odpadních vod odbor ochrany vod a půdy. V případě žump je to stavební odbor příslušného úřadu městského obvodu. Tyto odbory při případných kontrolách vyžadují doklad o způsobu likvidace těchto odpadních vod.

Běžný vývoz žumpy nebo septiku

platba za službu je sestavena z těchto položek:

41

Kč bez DPH/ km

Jízdní výkon (cena za 1 km)

250

Kč bez DPH

Výkon fekálního vozu na místě (cena za každých započatých 15 minut)

100

Kč bez DPH

Výkon závozníka (cena za každých započatých 15 minut)

55

Kč bez DPH/ m

Poplatek za likvidaci

15

%

Služba podléhá dani DPH 15 %

Podmínky realizace služby

  • službu je možné objednat telefonicky na +420 543 433 549, +420 724 722 034, nebo přes e-mail: mzidek@bvk.cz, a to v pracovní  době PO – PÁ od 7:00 hod. do 15:00 hod. (nejlépe s časovým předstihem 48 hodin)
  • při sjednávání služby uveďte místo zakázky (adresu) a telefonní číslo z důvodu zpětného ověření a lepší komunikace
  • přibližný obsah jímky v m3
  • vzdálenost od nebližší komunikace, kde bude možné přistavit vozidlo 

Dovoz odpadních vod

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v souladu se zákonem 526/1990 Sb. o cenách stanovují cenu pro dovoz koncentrovaných odpadních vod do stáčecích míst:

Brno - Bystrc

ČOV Brno - Modřice

ČS Kuřim

Cena je stanovena na  55 Kč/m3 (bez DPH)
K ceně bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.
Cenový výměr nabývá účinnost od 1. ledna 2022.