Přeskočit na hlavní obsah

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka umožňuje dopravit pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu do vnitřního rozvodu vody v připojené nemovitosti. Na stránce najdete podrobný návod k napojení přípojky.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, kterou tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Pokud není vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, pouze výjimečně lze se souhlasem provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí nebo více přípojek pro rozsáhlou nemovitost, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody. Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky.

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (viz §3, odst. 6, zákona 274/2001 Sb. v platném znění)

Od 1.7.2024 vstupuje v platnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v platném znění pro drobné a jednoduché stavby.

Vodovodní přípojka do 25 m délky je definována jako drobná stavba, viz Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb., odst. a), bod 30. Dle nového stavebního zákona drobná stavba nepodléhá povolení stavebního úřadu.

Vodovodní přípojka nad 25 m délky je definována jako jednoduchá stavba, viz Příloha č. 2 k zákonu č. 283/2021 Sb., odst. 1, písmeno i). Jednoduché stavby vyžadují povolení stavebního úřadu.

V obou případech je stavebník povinen nechat zpracovat projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a předložit na BVK ke schválení (podrobnosti viz bod 4 – Projednání a schválení projektové dokumentace).

 

Jak si zařídit vodovodní přípojku

Nezbytným podkladem pro stavebníka je ověřená situace průběhu vodovodu pro veřejnou potřebu. Informace lze získat přes Vyjadřovací portál nebo v provozní době pro zákazníky v Technické dokumentaci (budova B areálu BVK), tel.: +420 543 433 130 (pouze tištěná data). Doplňující informace k možnosti napojení a tlakovým poměrům získáte na útvaru vodohospodářského rozvoje (budova C areálu BVK). Konzultace v době úředních hodin je bezplatná. Žádost o informaci k napojení na vodovod lze zaslat i písemně na podatelnu naší společnosti (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno) nebo na e-mail bvk@bvk.cz.

PD si zajišťuje sám stavebník a nechá ji vypracovat oprávněnou projektovou organizací. PD musí být zpracována v souladu s aktuálními právními předpisy, Městskými standardy pro vodovodní síť apod.

Podrobnější informace k rozsahu PD naleznete v oddílu 3) Projednání a schválení projektové dokumentace.

Projekt přípojky vody v tištěné podobě doručte ve trojím vyhotovení na podatelnu naší společnosti (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno). Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje (budova C areálu BVK) v provozní době pro zákazníky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám konzultaci předem objednat na rezervačním portálu.

Pro vydání stanoviska BVK je potřeba doložit:

a) Žádost o vyjádření. Vyplňte prosím formulář žádosti o vyjádření. V žádosti nezapomeňte specifikovat stupeň projektové dokumentace, ke které má být stanovisko naší společnosti vydáno.

b) Ověřenou situaci z Technické dokumentace jako ověřený podklad o prostorové poloze sítí, které provozují BVK. Informace viz Vyjadřovací portál.

c) Kompletní PD pro provádění stavby. Dokumentace musí být úplná a splňovat požadavky všech aktuálních právních předpisů. Jedná se například o Stavební zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění, včetně všech prováděcích vyhlášek, např. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (pokud je PD zpracována podle starého stavebního zákona), vyhláška č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (pokud je PD zpracována podle nového stavebního zákona), atd. Upozorňujeme převážně na dodání technické zprávy; situace širších vztahů v měřítku 1:500 nebo 1:1000; koordinační situace v měřítku 1:100 nebo 1:200; podélný profil; půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100; kladečský výkres; hydrotechnický výpočet (zejména max. denní potřeba vody Qdmax [m3/den] a výpočtový průtok vodovodní přípojkou Qvýp [l/s] dle ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě (Část 3), požadavek na množství požární vody; výpočet tlakových poměrů; vztah k pozemku; v případě umístění vodoměru mimo sklepních prostor též výkres vodoměrné šachty apod. Podrobnosti ke zpracování PD vodovodní přípojky jsou uvedeny v Městských standardech pro vodovodní síť.

d) Vyjádření vlastníka vodovodního řadu k napojení na příslušný vodovodní řad pro veřejnou potřebu (s výjimkou vodovodních řadů ve vlastnictví Statutárního města Brna, měst Kuřimi a Modřice).

Pro vydání stanoviska BVK k PD kanalizační přípojky, případně ke kompletní PD (např. rodinný dům, oplocení, ostatní inženýrské sítě apod.) je nutné podat PD přes podatelnu naší akciové společnosti. PD vodovodních a kanalizačních přípojek se předkládá ve 3 vyhotoveních (2x orazítkované vracíme zpět).

Možnosti podání projektové dokumentace k vyjádření:

 • Zaslání projektové dokumentace v tištěné podobě na adresu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.
 • Osobní předání projektové dokumentace v tištěné podobě na podatelně naší společnosti v provozní době pro zákazníky.

Pro realizaci vodovodní přípojky bude zapotřebí uzavření smlouvy o dílo na realizaci vodovodní přípojky. Danou činnost vyřídíte v provozní době pro zákazníky na přípojkovém oddělení BVK (budova B areálu BVK), telefonický kontakt +420 543 433 130+420 543 433 252 nebo +420 543 433 269, e-mail sklimesova@bvk.czmmachova@bvk.cz nebo ihorlova@bvk.cz.

Pro uzavření smlouvy o dílo na provedení vodovodní přípojky je nutné předložit následující doklady:

a) Platné rozhodnutí stavebního úřadu – platí pouze pro vodovodní přípojky délky nad 25 m – 1 x kopie. Vodovodní přípojky do 25 m délky (pokud nejsou součástí stavby podléhající povolení) nepodléhají povolení stavebního úřadu.

b) Souhlasné stanovisko vlastníka vodovodního řadu s napojením na příslušný vodovodní řad pro veřejnou potřebu (s výjimkou vodovodních řadů ve vlastnictví měst Brna, Kuřimi a Modřice).

c) Projektová dokumentace vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD schválena – 1 x kopie.

d) Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy. Dané podklady nesmí být starší víc než 1 měsíc (postačující je bezplatný výpis z webových stránek Katastrálního úřadu).

e) Dotazník ke zřízení vodovodní přípojky (Přihláška k odběru vody), který je k dispozici na přepážce přípojkového oddělení BVK

f) Čestné prohlášení stavebníka k DPH. Prohlášení je k dispozici na přepážce přípojkového oddělení BVK

g) Informace o majiteli vodovodní přípojky:
Fyzické osoby: datum narození a případné číslo účtu pro případ vrácení přeplatku.
Právnické osoby: IČO, DIČ, razítko, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, číslo účtu pro případ vrácení přeplatku.

h) Plná moc k objednání vodovodní přípojky, pokud není objednatelem přímo majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření).

Všechny výše uvedené doklady si BVK ponechávají pro vlastní potřebu.

Formuláře Dotazník ke zřízení vodovodní přípojkyPlná moc k objednání přípojky vody a Čestné prohlášení stavebníka k DPH naleznete v rubrice ke stažení. Formulář Dotazník ke zřízení vodovodní přípojky je specifický v tom, že slouží při objednání realizace přípojky jako obálka pro všechny ostatní přílohy. Pokud jej budete tisknout z pohodlí domova, vytiskněte jej prosím na formát A3 tak, že nastavíte tisk dvou stran současně a směr tisku zprava doleva. Daným způsobem se vytiskne formulář tak, že po přeložení na formát A4 z něj vznikne výše zmíněná obálka s Vámi vyplněným textem z vnější strany obálky, na vnitřní straně budou vytištěny tabulky, které zákazníci nevyplňují. Pokud si s tiskem formuláře nebo s jeho vyplněním nevíte rady, nevadí. Samozřejmě jsou formuláře také k dispozici na přepážce přípojkového oddělení, kde Vám naši pracovníci poradí s jeho vyplněním. Případně přineste vyplněný formulář na přepážku, my Vám formulář vytiskneme.

Do 14 dnů po objednání realizace přípojky vody je nutné uhradit zálohu 80% z předpokládané ceny díla.

Rezervujte si termín uzavření smlouvy na realizaci vodovodní přípojky

Upozorňujeme Vás, že zákazník, který je v postavení spotřebitele, podpisem Dotazníku ke zřízení vodovodní přípojky a přihlášky k odběru vody potvrzuje, že se seznámil s Předsmluvními informacemi pro spotřebitele ke smlouvám o dílo na zřízení vodovodní přípojky i s Předsmluvními informacemi pro spotřebitele ke smlouvám o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních/srážkových vod.

Ceny služeb a materiálů uvádí společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v příslušném ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou cenami orientačními, které se mohou zejména odvíjet od specifických požadavků objednatele na přizpůsobení služby (například specifické technické řešení).

 • Vytyčení podzemních sítí. Vytyčení vodovodu lze objednat na telefonním čísle +420 606 676 302 nebo e-mailu vytycenivodovodu@bvk.cz, vytyčení kanalizace na telefonním čísle +420 543 433 111 (ústředna). Vytyčení sítí je placenou službou, objednání je nutné provést minimálně 3 dny předem.
 • Vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (vydává místně příslušný odbor dopravy).
 • Stavební práce a připravenost dle PD (BVK zpravidla provádí pouze navrtání a montáž přípojky po vodoměr včetně vodoměrné sestavy, zemní práce, zřízení vodoměrné šachty, provedení protlaků apod. si zajišťuje stavebník sám a to před samotným provedením vodovodní přípojky).
 • Telefonické objednání termínu realizace vodovodní přípojky (úsek údržby vodovodní sítě, telefon +420 543 433 167).

Informujeme Vás, že v zimním období (dle klimatických podmínek) není z technologických důvodů připojování na vodovodní sít možné.

Dále bychom Vás rádi upozornili, že v případě stavební nepřipravenosti pro realizaci vodovodní přípojky bude každá další kontrola hrazena stavebníkem.

 • Navrtávku na vodovod pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky u přípojek profilů DN 80 a větších a osazení fakturačního vodoměru provádí výhradně provozovatel vodovodu, telefon +420 543 433 167 nebo +420 543 433 227.
 • Zbývající část vodovodní přípojky (včetně stavby vodoměrné šachty) může provést rovněž firma k tomu oprávněná dle příslušného živnostenského zákona.
 • Před záhozem výkopu musí být provedena tlaková zkouška přípojky a samotná přípojka bude protokolárně převzata (bez zkoušky ovladatelnosti) za přítomnosti pracovníka provozu vodovodní sítě naší akciové společnosti.
 • Manipulace s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu, uzávěrem před vodoměrem a s vodoměrem smí provádět pouze pracovníci provozu vodovodní sítě naší akciové společnosti.

K závěrečné technické prohlídce předloží stavebník zástupci BVK následující dokumenty:

 • Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného uložení vedení, nebo stavby vodovodní přípojky, všech případných změn na stávajících technických sítích a křížení s ostatními technickými sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Tuto dokumentaci je stavebník povinen provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Dokumentace musí obsahovat číselné a grafické vyhotovení (ve formátu DGN) dokumentace geodetického zaměření v digitální formě. Tento požadavek platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny (a to i jen částečně) na veřejném prostranství na území města Brna, viz vyhláška města Brna č. 12/2014.
 • Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky vydané oddělením koordinace a správy Digitální technické mapy města Brna, Odboru investičního Magistrátu města Brna. Tento požadavek platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny (a to i jen částečně) na veřejném prostranství na území města Brna, viz vyhláška města Brna č. 12/2014.
 • Kompletní PD skutečného provedení vodovodní přípojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelně červenou barvou do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem „Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem.
 • Přípojkový list V1. Tento dokument Vám vystaví technik vodovodní sítě při realizaci samotné vodovodní přípojky.
 • Potvrzení o kontrole položeného potrubí před záhozem. Dané potvrzení (protokol o technické prohlídce) bude vystaveno technikem vodárenské sekce. Dokument slouží pro uzavření smlouvy o dodávce vody a též pro potřeby stavebního úřadu.

Ke dni uvedení přípojky do provozu a osazení vodoměru bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a zaslán písemný návrh Smlouvy o dodávce vody z vodovodu, kterou je možno uzavřít v zákaznickém centru na ulici Pisárecká 555/1a, Brno (zákaznická linka +420 840 177 177) nebo po podpisu vrátit poštou zpět.