Přeskočit na hlavní obsah

Umístění sítí technického vybavení

Vydání stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ke stavební činnosti týkající se umístění sítí technického vybavení provádíme na základě předložení kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě.

Co musí obsahovat projektová dokumentace

Projektová dokumentace musí obsahovat zákres kompletní technické infrastruktury v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.. Provozovaná technická infrastruktura je zřejmá z aktuálního podkladu oddělení technické dokumentace. Podrobné informace k vydání zákresu sítí lze zjistit přes Vyjadřovací portál, na telefonním čísle +420 543 433 130, případně návštěvou našeho pracoviště (budova B areálu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) . 

  • Dodržujte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění.
  • Dodržujte ochranné pásmo kabelového vedení elektrizační soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Dodržujte ochranné území vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností 0,75 m na každou stranu od osy potrubí.

Projektované trasy musí být navrženy tak, aby křížení byla prováděna pod úhlem 90°. V místech, kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícímu se 90° (úhly menší než 45° nejsou přípustné). Při křížení požadujeme projektované sítě (resp. kabely, apod.) umístit do ochranných trubek / chrániček. Křížení sítí musí být zvoleno mimo místa armatur, šachet a dalších prvků na sítích v provozování BVK.

  • Startovací a cílové jámy protlaků musí být zakresleny v situačních výkresech. Hrany startovacích a cílových jam protlaků musí být okótovány vůči technické infrastruktuře v provozování BVK.
  • Požadujeme předložit podélné řezy bezvýkopové technologie (vedené příčně přes komunikace, chodníky atd.), kde je znázorněno křížení se sítěmi v našem provozování, dále musí být z řezu zřejmé umístění a rozměr startovacích a cílových jam protlaku. V řezech okótujte vzdálenosti technické infrastruktury v provozování BVK od navrhovaného protlaku a od upraveného terénu (povrch komunikace, chodníku, zatravněné plochy atd.)

Dodržujte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

Dané požadavky (viz výše) se týkají umísťování sítí technického vybavení vyjma technické infrastruktury v provozování BVK a infrastruktury připojující se na technickou infrastrukturu v provozování naší akciové společnosti, pro které je rozsah podmínek upřesněn samostatně.