​​​​​​​Aktivace upozornění – spotřeba vody

Systém SMART vodoměry dokáže poslat zprávu o nenadálé situaci prostřednictvím automatického mailového upozornění. K dispozici jsou dva typy upozornění:

1/ upozornění na netěsnost (upozornění na únik)

Služba denně vyhodnocuje spotřebu za poslední 24hodinové období měření. V případě, že není v tomto období alespoň po dobu 5 minut dosažena nulová spotřeba vody, je tento stav vyhodnocen jako detekovaný únik. Vzniklé upozornění vyhodnocuje situace, při kterých dochází k malým únikům vody, které nejsou na první pohled viditelné. Nejčastěji se jedná o případy protékající toalety, protékajícího pojistného ventilu boileru nebo jiných netěsných spojů.

2/ upozornění na nadměrnou spotřebu

Služba porovnává naměřenou denní spotřebu s nastavenou maximální výší denní spotřeby v litrech za den. Pokud denní spotřeba přesáhne hodnotu nastavené maximální spotřeby, je stav vyhodnocen jako nadměrná spotřeba. Způsob nastavení těchto alarmů se v průběhu projektu ukázal jako klíčový vzhledem k rozdílnému chování jednotlivých odběrných míst. V případě upozornění na nadměrné spotřeby je jako výchozí nastavována hodnota 300 % průměrné denní spotřeby na daném odběrném místě, je-li tato hodnota překročena, dochází k aktivaci alarmu.

Brněské vodárny a kaanlizace, a.s. také nabízí svým zákazníkům bezplatně službu zasílání alarmů na email. V rámci této služby si zákazník zadá požadavek na nastavení limitů alarmů na formuláři, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách v sekci Zákazníkům/formuláře a v sídle společnosti. Zasílání upozornění není zpoplatněno. Upozornění je možné aktivovat pouze na odběrném místě, které se nachází v lokalitě pokryté technologií chytrého měření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Generování upozornění podléhá fyzikálním vlivům vnějšího prostředí a je závislé na kvalitě přenosového signálu, proto může docházet k výpadkům v zasílání upozornění. V ojedinělých případech může docházet k rušení přenosového signálu zapříčiňující nedostupnost všech odečtených dat, které brání jejich následnému vyhodnocení a zaslání upozornění. Maximální časová prodleva od identifikované události a zaslání upozornění může být až 38 hodin. Upozornění je odesíláno odběrateli vždy v 15:30 následujícího dne. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neodpovídá za újmu způsobenou výpadky v zasílání upozornění.