Proč pít vodu z kohoutku

Od počátku devadesátých let 20. století do roku 2008 vzrostla v České republice podle ČSÚ roční spotřeba nealkoholických nápojů téměř třikrát. I když od roku 2009 dochází k poklesu této spotřeby, balená voda se stala komoditou s puncem zdravého výrobku. Je tomu opravdu tak?

Je nutné si uvědomit, že vodárenské společnosti nemají k dispozici miliony korun na mohutnou reklamní kampaň propagující kvalitní pitnou vodu. V reklamách stačí u diváka vyvolat pocit, že jimi balená voda pochází z toho nejčistšího přírodního prostředí, má optimální minerální složení a je pro člověka prostě to nejlepší. Ale právě tak je tomu i u té "obyčejné" vody z vodovodu.

Pokud budou zákazníci pít vodu z vodovodu, nejsou ochuzeni ani o minerální látky. Voda z vodovodu potřebu minerálů pokryje (společně s vyváženou stravou). Vyhláška pro kvalitu pitné vody uvádí optimální koncentraci jak vápníku, tak hořčíku. Tyto limity připravují hygienici, kteří nejlépe ví, co náš organismus potřebuje. Každý z nás také ví, že máme vypít více než dva litry tekutin denně. A jakou vodu vlastně máme pít? Odpověď je zcela jednoduchá – obyčejnou slabě mineralizovanou pitnou vodu. Taková voda je dodávaná i brněnskou vodovodní sítí. U vod středně a silně mineralizovaných je nutné sledovat, kolik konkrétních látek tvoří obsah.

V městě Brně teče ve vodovodu velmi kvalitní pitná voda. Důvody jsou tři:

  1. kvalitní zdroje vody,
  2. úprava vody nejmodernější technologií,
  3. spolehlivá a udržovaná  vodovodní síť.

Město Brno a další města a obce napojené na Brněnskou vodárenskou soustavu jsou vzhledem k velmi dobrým hydrologickým podmínkám zásobovány především podzemní vodou z Březové nad Svitavou a upravovanou vodou z úpravny vody Švařec. Voda je do města Brna a jeho okolí přiváděna z Březové n. S. přivaděči I. a II. březovského vodovodu. Z úpravny vody Švařec, která upravuje vodu z Vírské přehradní nádrže, se voda dopravuje přivaděčem Vírského oblastního vodovodu. Úpravna vody Švařec používá nejmodernější světové technologie, a to jak filtraci přes granulované aktivní uhlí, tak ozonizaci. Ve vodojemu Čebín jsou obě vody smíchány a desinfikovány jedním z nejmodernějších desinfekčních prostředků – chlordioxidem (oxid chloričitý), který má řadu příznivějších účinků než chlor.

Kvalita vody je pečlivě sledována během celého procesu její výroby a distribuce. Laboratoře společnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. provádí v potřebném rozsahu a četnosti chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy vzorků pitné vody odebraných v celém vodovodním distribučním systému. S využitím moderních přístrojů a špičkové výpočetní techniky zajišťují kontrolní analytickou činnost nejen podle stávajících českých norem, ale i s přihlédnutím k normám Evropské unie. Nezávislou kontrolu kvality vody dále provádí laboratoř Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Voda produkovaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dosahuje velmi dobrých kvalitativních i chuťových charakteristik. Kvalita vody z prameniště Březová nad Svitavou je velmi vyrovnaná a splňuje průběžně požadavky vyhlášky na pitnou vodu bez úpravy. Voda má velmi vyvážený obsah minerálií, stálou teplotu 9 –10 °C a patří mezi velmi kvalitní pitné vody. Voda z přivaděče Vírského oblastního vodovodu je kvalitní díky malému znečištění povodí horního toku Svratky a velmi dobrým parametrům Vírské přehradní nádrže.

Proč tedy pít vodu z vodovodu:

  •  jedna z nejkontrolovanějších potravin,
  •  jeden litr vody z vodovodu stojí 8 haléřů (a to včetně odvedení a vyčištění odpadní vody) - čtyřčlenná rodina návratem  k tradičnímu vodovodnímu kohoutku ušetří minimálně jedenáct set korun měsíčně,
  • okamžitá dostupnost v jakémkoliv množství, 24 hodin denně a bez námahy,
  • voda je vždy čerstvá - zákazník při koupi balené vody neví, co se s vodou dělo, než přišla na pult,
  • žádný odpad – PET láhve – škodlivá jak jejich výroba, tak likvidace – dvě třetiny končí na skládkách či ve spalovnách, odpadá nákladná a životní prostředí zatěžující doprava a skladování balené vody.

Pokud chcete vědět, jaké je složení vody tekoucí z Vašeho vodovodního kohoutku, navštivte na těchto internetových stránkách rubriku jakost vody.

Zamysleme se proto, zda je opravdu nutné, abychom balené vody kupovali.