Problematika měření spotřeby vody

Jak si počínat v případě poškození vodoměru?

Vodoměr je majetkem vlastníka vodovodu nebo provozovatele vodovodu, který se stal vlastníkem přede dnem nabytí účinnosti zákona číslo 274/2001 Sb. V souladu s ustanovením tohoto zákona odpovídá vlastník nemovitosti za jeho případné poškození (mrazem, ohněm nebo nedostatečnou ochranou).  Vodoměr poškozený mrazem bude proto za úhradu vyměněn a zajištěna jeho oprava na náklady vlastníka nemovitosti, a to po dodání objednávky na jeho výměnu. Do splnění tohoto požadavku musí být, s ohledem na prevenci před případnými nežádoucími úniky, vodovodní přípojka bez zajištění náhradního zásobování uzavřena.

Jaká je metodika rozúčtování spotřeb na jednotlivé nájemníky?

Metoda rozúčtování spotřeby vody mezi jednotlivé bytové jednotky závisí na vlastníkovi připojené nemovitosti, který s ohledem na místní podmínky postupuje zpravidla takto:

a) Odběr je ze společných vnitřních rozvodů bez poměrového měření
Přeúčtování spotřeby vody na jednotlivé odběratele vypočítá majitel nemovitosti, který v souladu se směrnými čísly přílohy čís. 12, vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., dle vybavení (bytu nebo provozovny) a počtu osob vypočte teoretický procentuální odběr jednotlivých odběratelů v nemovitosti a v tomto poměru jim přeúčtuje fakturované množství vody dodavatelem.

b) Všichni nájemníci mají odběr vody měřený bytovými vodoměry
Spotřebu vody pro jednotlivé odběratele stanoví vlastník nemovitosti, poměrem množství vody naměřené na fakturačním vodoměru provozovatele vodovodu, oproti součtu naměřených hodnot na poměrových bytových vodoměrech. Vypočteným koeficientem se vynásobí naměřený odběr na každém poměrovém, bytovém vodoměru.

Jaké jsou rozdíly naměřených hodnot mezi vodoměrem dodavatele a bytovými?

Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že rozdíly mezi fakturovanou spotřebou a součtem bytových vodoměrů jsou zdůvodnitelné v rozmezí 10 - 25 %. Vyloučíme-li skutečnost, že v některých domech nejsou měřeny všechny odběry, rozdíly jsou technicky zdůvodnitelné a jsou dané konstrukcí vodoměrů. Běžně jsou používány vodoměry, kde nepřesnosti vznikají jednak v důsledku povolené tolerance měřidla Q3 a Q2  (qp a qt), ± 4 % a Q1 (qmin) ± 10 % a dále nepřesností měřených hodnot ve spodním měřícím rozsahu od minimálního průtoku Q1 (qmin) až po nulový průtok vodoměru, kdy odběr nedosahuje průtoku zajišťujícího správnost měření s tím, že množství vody indikované vodoměrem je v těchto průtocích menší než množství vody skutečně protečené.

Jaké možnosti má odběratel vody při ověření správnosti měření vodoměru?

Protože zkouška je v případě potvrzení správnosti měření hrazena objednavatelem, doporučujeme nejprve provedení orientační zkoušky, kterou provedete při vyloučení ostatních odběrů tak, že si napustíte ocejchovanou nádobu (např. min. 10 l) a zkoušený vodoměr musí na ciferníku vykázat souhlasný počet změřených litrů vody.

Při pochybnostech o správnosti měření vodoměru má odběratel v zákoně č. 274/2001 Sb. v platném znění zakotveny dvě možnosti:

1/ Po vypsání objednávky demontáže vodoměru bude v souladu s ustanovením §17 zákona č. 274/2001 Sb. provedeno jeho přezkoušení v subjektu oprávněném provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Do 30 dnů od doručení objednávky je provozovatel vodovodu povinen zajistit demontáž a odeslání vodoměru do subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel.  Po zkoušce je vyhotoven “Protokol o přezkoušení stanoveného měřidla“, který je předán provozovateli vodovodu, a výsledky zkoušky jsou následně písemně oznámeny objednavateli přezkoušení. Právo na přezkoušení vodoměru lze uplatnit nejpozději v den jeho výměny (ať byl vyměněn z jakéhokoliv důvodu).

2/ Při využití možnosti, kterou dává §16, odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. si odběratel může zajistit metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace (bez demontáže vodoměru). Zkouška je provedena nezávislým měřidlem připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod dovoluje.

Pro informaci uvádíme, že pokud vodoměr splňuje stanovené požadavky dle Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14 , tj. při zatížení Q3 a Q2 (qt, qp) ± 4 % a Q1 (qmin) ±10 %, přezkoušení je hrazeno žadatelem (dle průměru vodoměru cca 2500 – 5000,- Kč).

Jestliže se při přezkoušení vodoměru zjistí v jakémkoliv rozsahu měření vyšší odchylka, než připouští normová hodnota, je považován tento vodoměr za nefunkční a postupuje se podle § 17 odst. 4 písm. A) zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a náklady na přezkoušení hradí provozovatel vodovodu.

​​​​​​​Proč dochází k rozdílům mezi vodoměrem dodavatele a bytovými?

Bytové vodoměry jsou pouze poměrová měřidla a slouží majiteli nemovitosti pro přesnější rozdělení spotřeby vody mezi jednotlivé nájemníky v nemovitosti. V žádném případě však nepřebírají funkci fakturačního měřidla (i přes tuto skutečnost musí být ve stanovené době znovu ověřeny). Mírné úniky, kapání ventilů a minimální odběry jednotlivé bytové vodoměry buď neregistrují, nebo registrují nepřesně, neboť průtok vody nedosahuje minimálních hodnot, zajišťujících správnost měření. Vodoměr pouze signalizuje průtok vody vodoměrem. Celkový odběr v nemovitosti vzniklý součtem drobných odběrů případně úniků v jednotlivých bytech, spolu s běžnou spotřebou, však domovní vodoměr registruje již správně a navíc jeho přesnost měření je zpravidla nejméně o třídu vyšší. Tím narůstá diference mezi naměřenými hodnotami hlavního vodoměru a součtem vodoměrů poměrových (bytových). Osazením vodoměru do svislé nebo jiné, než vodorovné polohy nebo náklon v ose vodoměru do stran způsobí další snížení třídy přesnosti a také tím dochází k narůstání rozdílů v naměřených hodnotách. Vodoměry používané provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu jsou zajištěny proti jakémukoliv zásahu zvenčí, bez viditelného poškození. Při nákupu vodoměrů je proto třeba zvážit typ, přesnost a výrobce vodoměru.