Oznámení změny srážkového normálu plátcům stočného ze srážkových vod

Dne 1. června 2021 došlo k legislativním změnám vyhlášky 428/2001 Sb. (ve znění novely č. 244/2021 Sb), která je prováděcí vyhláškou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Touto novelou se mění od 1.1.2022 hodnota srážkového normálu, který je rozhodný pro výpočet množství zpoplatněných srážkových vod. Pro období od 1.1.2022 se tedy použije srážkový normál stanovený z období 1991 až 2020, který dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 25.10. 2021 činí 535,0 mm.

Současně Vám oznamujeme změnu přílohy č. 16 výše uvedené vyhlášky, která nově rozšiřuje  vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace. Změna přílohy č. 16 je účinná od 1.7.2022 a zohledňuje případnou existenci zelených střech v nemovitostech se zpoplatněnými plochami.