Infrastrukturní stavby

Bohunická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dne 2.9.2019 byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Bohunická. Stávající kanalizační stoka je v ulici Bohunická od roku 1934 a vodovodní řad je v této ulici v provozu již od roku 1928. Stavebně technický stav těchto inženýrských sítí je vzhledem k jejich stáří již za hranicí životnosti a především na vodovodu došlo v poslední době k několika havarijním situacím, kdy především havárie vodovodu z prosince 2017 způsobila výrazné omezení dopravy v ulici Bohunická, a to v části mezi ulicemi Pražákova a Řehákova. 

V rámci prací na kanalizaci a vodovodu bude rekonstruováno 709 metrů kanalizace v profilech DN 400, DN 600/900 a DN 1000 a 677 metrů vodovodu v profilech DN 80, DN 100, DN 150 a DN 250. V ulici Bohunická budou rovněž provedeny koordinujícím investorem práce na plynovodu. Současně s pracemi na kanalizaci a vodovodu bude provedena výměna kabelů VO včetně přeložení 9 kusů sloupů. Práce na podzemních sítích v ulici Bohunická budou zakončeny obnovením vozovky a chodníků

Stavební práce v ulici Bohunická budou zahájeny po otevření ulice Dornych pro individuální dopravu, a to konkrétně v úseku mezi ulicí Pražákova a mimoúrovňovým křížením s ulicí Vídeňská. Do poloviny měsíce října bude v celé ulici Bohunická zachován průjezd vozidel v jednom a jednom jízdním pruhu. V druhé polovině měsíce října 2019 dojde dále k uzavření ulice Bohunická v úseku mezi ulicemi Řehákovou a Pražákovou. Objízdná trasa bude v tomto úseku zajištěna pouze pro vozidla MHD. V úseku mezi ulicí Pražákova a mimoúrovňovým křížením s ulicí Vídeňská bude i v průběhu realizace stavebních prací zachován průjezd vozidel v jednom a jednom jízdním pruhu.

Při provádění stavebních prací bude celá ulice Bohunická přístupná vozidlům složek Integrovaného záchranného systému, stejně tak po celou dobu realizace prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu zajistí zhotovitel přístup k dotčeným nemovitostem. Splaškové a dešťové vody budou bez přerušení odváděny do kanalizační soustavy, stejně tak bude zajištěna v dané lokalitě distribuce pitné vody s výjimkou krátkodobých odstávek způsobených nutností provedení propojení nově budovaného vodovodního řadu se stávající vodovodní sítí. Na tyto plánované odstávky budou obyvatelé upozorněni s dostatečným předstihem. Stavební ruch by pak měl v ulici Bohunická ustat na podzim roku 2020. 

Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dne 1.6.2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu v celé délce ulice Lužánecká, Brno včetně napojení do ulic A. Slavíka a tř. Kpt. Jaroše. Termín ukončení vodohospodářských děl  je 24.5.2020, a následně celé stavby včetně obnovy komunikace 8.9.2020.   

Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v  ulici Lužánecká. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilech 600/900 v délce 132,8 metrů, 800/1 200 v délce 42,3 metrů, 900/1 350 v délce 249,2 metrů a 1 400 v délce 96,3 metrů.  

Vodovodní řady budou rekonstruovány v profilu DN 100 a v délce 19,2 metrů, v profilu DN 150 v délce 498,9 metrů, v profilu DN 200 a v délce 504,0 metrů a v profilu DN 500 a v délce 319,0 metrů. Následně po provedené rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude provedena i rekonstrukce komunikace zahrnující obnovu povrchů v celé ulici (vozovka a chodníky).

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace na ulici Lužánecká je nutné přeložit stávající napájecí a zpětné kabely v majetku Dopravního podniku města Brna, a.s., které jsou v kolizi s výše zmíněnou stavbou. V celé délce trasy budou kabely DPMB uloženy do plastového kabelovodu, který bude tvořen jedním devíti otvorovým multikanálem. Celkem budou osazeny tři nové kabelové komory.

Dopravní situace:

Lužánecká - dopravní značení 

Lužánecká - objízdné trasy 

Brno, Viniční II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V pondělí 8.7.2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu na ulici Viniční, Brno, a to v úseku do Polikliniky po ulici Hrabalova. V rámci stavby bude zrekonstruováno celkem 780 metrů jednotné kanalizace DN 400 z obetonované kameniny (včetně zálivů do bočních ulic). Součástí stavby je i výměna kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím. Dále bude zrekonstruováno celkem 1 106 metrů vodovodních řadů DN 80 – 400 z tvárné litiny a rovněž budou vyměněny vodovodní přípojky v rozsahu od napojení na hlavní vodovodní řad až po vodoměr. V úseku Hrozňatova – Hrabalova budou  ve vozovce uloženy dva vodovodní řady jeden zásobovací a jeden přívodní. Investorem akce je statutární město Brno.

Současně bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky v celkové délce 800 metrů včetně obnovy odvodnění vozovky.

Stavbu bude provádět zhotovitel – společnost „Brno, Viniční II – FIRESTA + DS Brno“, přičemž vedoucím společníkem je  „FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.“. Lhůta k dokončení díla je – kanalizace včetně kanalizačních přípojek + vodovod včetně vodovodních přípojek  - 339 kalendářních dní, komunikace včetně odvodnění – 91 kalendářních dní.

Stavba je koordinována  se stavbou výměny plynovodu, kterou zajišťuje GasNet, s.r.o. a s obnovou chodníků, kterou zajišťují Brněnské komunikace, a.s. 

Cílem rekonstrukce je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulici Viniční. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.