Vyjadřování k umístění sítí technického vybavení

Vydání stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK, a.s.) ke stavební činnosti týkající se umístění sítí technického vybavení je provedeno na základě předložení kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě.

Možnosti podání projektové dokumentace k vyjádření:

1/ Zaslání projektové dokumentace v tištěné podobě (1 pare) na adresu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

2/ Osobní předání projektové dokumentace v tištěné podobě (1 pare) na podatelně naší společnosti v provozní době pro zákazníky, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

Obsah žádosti pro vydání stanoviska:

1) Žádost o vyjádření.
K tomuto účelu je možné použít formulář žádosti o vyjádření.
V žádosti nezapomeňte specifikovat stupeň projektové dokumentace, ke kterému má být stanovisko naší společnosti vydáno.

2) Projektová dokumentace.
Dokumentace musí být úplná a splňovat požadavky všech aktuálních právních předpisů:

V případech, kdy není technicky možné splnit všechny podmínky právních předpisů, je možné v provozní době pro zákazníky navštívit útvar vodohospodářského rozvoje BVK, a.s. (Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno) za účelem konzultace dané problematiky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám konzultaci předem dohodnout na tel. 543 433 111.

Upřesnění základních požadavků týkajících se obsahu projektových dokumentací:

• Aktuální zákres sítí v provozování BVK, a. s.

Projektová dokumentace musí obsahovat zákres kompletní technické infrastruktury v provozování BVK, a.s. Provozovaná technická infrastruktura je zřejmá z aktuálního podkladu oddělení technické dokumentace Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno. Podrobné informace k vydání zákresu sítí lze zjistit na telefonním čísle 543 433 130. Lze zažádat o tištěnou podobu podkladů nebo digitální data. V obou případech se jedná o placenou službu.

• Dokumentace musí obsahovat sjednocené výkresové (grafické) a textové části projektové dokumentace.

• Dodržování ochranných pásem (týká se objektů/konstrukcí, netýká se samotných sítí technického vybavení).

- Dodržujte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění.
- Dodržujte ochranné pásmo kabelového vedení elektrizační soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

• Dodržování ochranných území (týká se objektů/konstrukcí, netýká se samotných sítí technického vybavení).

Dodržujte ochranné území vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností 0,75 m na každou stranu od osy potrubí.

• Křížení sítí technického vybavení.

Projektované trasy musí být navrženy tak, aby křížení byla prováděna pod úhlem 90°. V místech, kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícímu se 90° (úhly menší než 45° nejsou přípustné). Při křížení požadujeme projektované sítě (resp. kabely, apod.) umístit do ochranných trubek / chrániček. Křížení sítí musí být zvoleno mimo místa armatur, šachet a dalších prvků na sítích v provozování BVK, a.s.

• Podmínky v případě využití bezvýkopových technologií (např. protlaků).

- Startovací a cílové jámy protlaků musí být zakresleny v situačních výkresech. Hrany startovacích a cílových jam protlaků musí být okótovány vůči technické infrastruktuře v provozování BVK, a.s.
- Požadujeme předložit podélné řezy bezvýkopové technologie (vedené příčně přes komunikace, chodníky atd.), kde je znázorněno křížení se sítěmi v našem provozování, dále musí být z řezu zřejmé umístění a rozměr startovacích a cílových jam protlaku. V řezech okótujte vzdálenosti technické infrastruktury v provozování BVK, a.s. od navrhovaného protlaku a od upraveného terénu (povrch komunikace, chodníku, zatravněné plochy atd.)

• Souběh a křížení sítí technického vybavení.

Dodržujte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Dané požadavky (viz výše) se týkají umísťování sítí technického vybavení vyjma technické infrastruktury v provozování BVK, a.s. a infrastruktury připojující se na technickou infrastrukturu v provozování naší akciové společnosti, pro které je rozsah podmínek upřesněn samostatně.

Žadateli bude odesláno písemné stanovisko nejpozději do 30 dnů (platí pro běžné žádosti o stanovisko) ode dne podání žádosti. Jedno pare předkládané projektové dokumentace pro vydání našeho stanoviska si necháváme pro naši potřebu. Stanovisko má platnost jeden rok od data odeslání.

 

Aktualizace: Listopad 2017