Ostatní objekty

Pokyny pro zpracování projektové dokumentace ostatních stavebních objektů naleznete v Městských standardech pro vodovodní síť a Městských standardech pro kanalizační zařízení, které naleznete na stránkách www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/mestske-standardy.

Upřesnění základních požadavků týkajících se obsahu projektových dokumentací:

Aktuální zákres sítí v provozování BVK, a. s.

Projektová dokumentace musí obsahovat zákres kompletní technické infrastruktury v provozování BVK, a.s. Provozovaná technická infrastruktura je zřejmá z aktuálního podkladu oddělení technické dokumentace Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno. Podrobné informace k vydání zákresu sítí lze zjistit na telefonním čísle 543 433 130.

Lze zažádat o tištěnou podobu podkladů nebo digitální data. V obou případech se jedná o placenou službu.

Požadavek na dodržování ochranných pásem (týká se objektů/konstrukcí, netýká se sítí technického vybavení).

Dodržujte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Dodržte ochranné pásmo kabelového vedení elektrizační soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Požadavek na dodržování ochranných území (týká se objektů/konstrukcí, netýká se sítí technického vybavení).

Dodržujte ochranné území vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností 0,75 m na každou stranu od osy potrubí.

Požadavek na dodržování ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (platí zejména pro přípojky sítí technického vybavení).

Nabízíme Vám možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s. (Pisárecká 555/1a, Brno) v provozní době pro zákazníky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám termín konzultace dopředu dojednat na telefonním čísle 543 433 111.

 

Aktualizace: Listopad 2019