Informace ke zřízení kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka, pouze výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí nebo více přípojek pro rozsáhlou nemovitost, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody.

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky.

Stručný přehled činností potřebných ke zřízení kanalizační přípojky:

Nezbytným podkladem pro stavebníka je ověřená situace průběhu kanalizace pro veřejnou potřebu. Informace lze získat v provozní době pro zákazníky v Technické dokumentaci Pisárecká 277/1, Brno, tel.: 543 433 130. Doplňující informace k možnosti napojení, typu kanalizační sítě, předpokládaného místa napojení, odtokového součinitele dešťových vod získáte na útvaru vodohospodářského rozvoje, Pisárecká 555/1a, Brno. Konzultace v době úředních hodin je bezplatná. Žádost o informaci k napojení na kanalizaci lze zaslat i písemně na podatelnu naší společnosti (Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno).

PD si zajišťuje sám stavebník a nechá ji vypracovat oprávněnou projektovou organizací. PD musí být zpracována v souladu s aktuálními právními předpisy, Městskými standardy pro kanalizační zařízení Generelem odvodnění příslušné aglomerace apod.

Podrobnější informace k rozsahu PD naleznete v oddílu 3) Projednání a schválení projektové dokumentace.

Projekt přípojky kanalizace ve trojím vyhotovení v tištěné podobě doručte na podatelnu naší akciové společnosti (Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno). Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s. (Pisárecká 555/1a, Brno) v provozní době pro zákazníky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám konzultaci předem dohodnout na telefonním čísle 543 433 111.

V případě, že odkanalizování objektu bude řešeno napojením na kanalizaci jiného provozovatele, která je následně zaústěna do kanalizace v provozování BVK, a.s., vyjadřujeme se pouze z hlediska kapacity následných úseků kanalizace. Stavebník musí doložit souhlas majitele kanalizace a informaci o provozovateli.

U případů, kdy přípojka bude napojena na navrhovanou (dosud nerealizovanou) kanalizaci, lze PD přípojky odsouhlasit až po nabytí právní moci vodoprávního povolení kanalizace za předpokladu, že stavebník kanalizace pro veřejnou potřebu je shodný se stavebníkem přípojky. Pokud ovšem stavba kanalizace bude stavbou jiného stavebníka, bude přípojka odsouhlasena až po kolaudaci kanalizace.

Pro vydání stanoviska BVK, a.s. je potřeba doložit:

a) Žádost o vyjádření. Vyplňte prosím formulář žádosti o vyjádření.
V žádosti nezapomeňte specifikovat stupeň projektové dokumentace, ke které má být stanovisko naší společnosti vydáno.

b) Ověřenou situaci z technické dokumentace BVK, a.s., (Pisárecká 1, 603 00 Brno) včetně přílohy „Žádost o poskytnutí údajů“ jako ověřený podklad o prostorové poloze sítí, které provozují BVK, a.s. Informace o existenci provozovaných sítí/zařízení jsou placenou službou BVK, a.s.

c) Kompletní PD pro provádění stavby. Dokumentace musí být úplná a splňovat požadavky všech aktuálních právních předpisů. Jedná se například o Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, včetně všech prováděcích vyhlášek (např. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, atd.). Upozorňujeme převážně na dodání technické zprávy včetně hydrotechnických výpočtů množství splaškových a dešťových vod; situace širších vztahů v měřítku 1:500 nebo 1:1000; koordinační situace v měřítku 1:100 nebo 1:200; podélný profil; půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100 či 1:500; půdorys přípojky s umístěním revizní šachty včetně směrových kót; půdorys podélný profil přípojky až po hlavní svod; schéma vnitřních rozvodů kanalizace - suterén, 1.NP a řezy objektem; revizní šachta, specifikace typu šachty s vyznačením veřejného prostranství; výpis z katastru nemovitostí; kopie katastrální mapy apod.
Podrobnosti ke zpracování PD kanalizační přípojky jsou uvedeny v Městských standardech pro kanalizační zařízení.

d) Vyjádření vlastníka kanalizace s napojením na příslušnou kanalizaci pro veřejnou potřebu (s výjimkou kanalizací ve vlastnictví Statutárního města Brna, měst Kuřimi a Modřice).

Pro vydání stanoviska BVK, a.s. k PD kanalizační přípojky, případně ke kompletní PD (např. rodinný dům, oplocení, ostatní inženýrské sítě apod.) je nutné podat PD přes podatelnu naší akciové společnosti. PD vodovodních a kanalizačních přípojek se předkládá ve 3 vyhotoveních (2x orazítkované vracíme zpět).

Možnosti podání projektové dokumentace k vyjádření:

•  Zaslání projektové dokumentace v tištěné podobě na adresu společnosti:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

•  Osobní předání projektové dokumentace v tištěné podobě na podatelně naší společnosti v provozní době pro zákazníky:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

Vytyčení podzemních sítí. Vytyčení vodovodu pro veřejnou potřebu lze objednat na telefonním čísle 606 676 302, vytyčení kanalizace na telefonním čísle 543 433 111. Vytyčení sítí je placenou službou, objednání je nutné provést telefonicky, minimálně 3 dny předem.

Vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (vydává místně příslušný odbor dopravy).

Přípojku realizuje stavebník podle schválené PD. Případné odchylky od PD musí být předem odsouhlaseny zástupcem provozu kanalizační sítě – pracoviště Hády 971/1a, telefon 543 433 111. U případů podléhajících změně územního souhlasu / územního rozhodnutí je nutné znovu navrhovanou přípojku v rámci daných správních řízení umístit.

Stavebník, případně zhotovitel stavby přizve příslušného obvodového technika provozu kanalizační sítě ke kontrole vysazené odbočky nebo jádrového vývrtu, uložení přípojky před obetonováním, po obetonování a ke všem manipulacím na stávající stokové síti.

K závěrečné technické prohlídce předloží stavebník zástupci BVK, a.s. následující dokumenty:

  • Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného vedení kanalizační přípojky, všech případných změn na stávajících technických sítích a křížení s ostatními technickými sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Tuto dokumentaci je stavebník povinen provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Dokumentace musí obsahovat číselné a grafické vyhotovení (ve formátu DGN) dokumentace geodetického zaměření v digitální formě. Tento požadavek platí pro kanalizační přípojky, které jsou umístěny (a to i jen částečně) na veřejném prostranství na území města Brna, viz vyhláška města Brna č. 12/2014.
  • Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení kanalizační přípojky vydané oddělením koordinace a správy Digitální technické mapy města Brna, Odboru investičního Magistrátu města Brna. Tento požadavek platí pro kanalizační přípojky, které jsou umístěny (a to i jen částečně) na veřejném prostranství na území města Brna, viz vyhláška města Brna č. 12/2014.
  • Kompletní PD skutečného provedení kanalizační přípojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelně červenou barvou do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem "Opraveno dle skutečnosti", datem, razítkem a podpisem.
  • Přípojkový list K1. Tento dokument Vám vystaví technik provozu kanalizační sítě.
  • Potvrzení o kontrole položeného potrubí před záhozem. Dané potvrzení (protokol o technické prohlídce) bude vystaveno technikem provozu kanalizační sítě.
  • Protokol o správnosti napojení vnitřních rozvodů na oddílný systém odkanalizování, vyhotovený odbornou firmou (neplatí pro lokality s jednotným systémem odkanalizování)

Ke dni uvedení přípojky do provozu bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a odběrateli ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů §2 odst. 5 zaslán písemný návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace, kterou je možno uzavřít v zákaznickém centru na ulici Pisárecká 555/1a, Brno (zákaznická linka 840 177 177) nebo po podpisu vrátit poštou zpět.

Náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy jsou uvedeny v průvodním dopise k zaslanému návrhu smlouvy, podrobnosti najdete zde.