Opravna a ověřování vodoměrů

Informace zájemcům o opravy, ověření, kalibrace a prodej vodoměrů

Hlavní činnost provozu
Kalibrační laboratoř a opravna vodoměrů Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. v rámci své hlavní činnosti  zajišťuje opravy, ověření, přezkoušení a kalibrace vodoměrů v průměrech DN 15 až DN 100 u měřidel na studenou vodu a DN 15 až DN 40 u měřidel na teplou vodu. Servisní úkony prováděné na vodoměrech se týkají zejména následujících obchodních značek: Bonega, Elster (ABB), Itron (Actaris), Lorenz, Maddalena, Sensus (Meinecke, Premex, Spanner Pollux) a dalších.
Důležitou součástí činnosti provozu je prodej jak nových, tak i repasovaných vodoměrů různých značek a průměrů, a to za velmi výhodných obchodních podmínek.
S důležitými výrobci vodoměrů má náš provoz uzavřen záruční a pozáruční servisní smlouvy. Poskytujeme konzultace o vhodnosti vodoměru pro konkrétní měřící místo, konzultace z oblasti metrologické legislativy a další informace potřebné ke správnému užívání měřidel proteklého množství vody.
 

Pracovníci
Veškeré výše uvedené práce zajišťují  stabilní pracovníci. Ta část zaměstnanců, která provádí ověřování a kalibrace vodoměrů, je pro tuto činnost odborně vyškolena a pravidelně přezkušována pracovníky Českého metrologického institutu. Výstupem přezkoušení odborných dovedností jsou vydaná Osvědčení pro ověřování stanovených měřidel.
 
Zařízení
Realizace samotného ověřování probíhá na třech velmi kvalitních zkušebních zařízeních, z nichž dvě zařízení slouží pro ověřování menších vodoměrů od DN 15 do DN 40 a jedno pro ověřování průmyslových vodoměrů DN 40 až DN 100. Každé zařízení je neustále udržováno a prověřováno systémem kontrol jak interních, tak kalibrací etalonů a pracovních měřidel, dále pak funkčními zkouškami a mezilaboratorními porovnáními ze strany Českého metrologického institutu. Ověřování vodoměrů je Kalibrační laboratoří vodoměrů prováděno v rámci Autorizace k ověřování stanovených měřidel, které bylo vydáno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 
Certifikáty a doklady odborné způsobilosti
Laboratoř disponuje Osvědčením o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, vydaným Českým institutem pro akreditaci a Autorizační listinou pro ověřování stanovených měřidel.
Celý provoz Kalibrační laboratoře vodoměrů a opravny vodoměrů je certifikován dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 18001.
 
Příjem a výdej zakázek
pondělí - pátek 7:00 až 15:00
  
Kontakt:
Kalibrační laboratoř vodoměrů a opravna vodoměrů
Jana Svobody 830/12
614 00   Brno
tel.: 545 245 991-3
fax: 545 245 990