Informace zájemcům o rozbor pitných, bazénových a odpadních vod a kalů

Útvar kontroly kvality Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je akreditovaným subjektem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Kromě jiných aktivit provádí chemické, biochemické, biologické a mikrobiologické rozbory pitných, bazénových a odpadních vod a kalů včetně vzorkování pro soukromé osoby a organizace. Zda  voda vyhovuje zdravotním a technickým požadavkům se zjistí především  laboratorním rozborem. Rozsahy všech rozborů jsou prováděny dle platné legislativy (vyhláška MZČR č. 252/2004 Sb. v platném znění, vyhláška MZeČR č. 428/2001 Sb. v platném znění, vyhláška MZČR č. 238/2011 Sb. v platném znění). Ceny za rozbor vody jsou určeny platným ceníkem, který je zákazníkům k dispozici na požádání v Útvaru kontroly kvality nebo na internetových stránkách v rubrice Zákazníkům - ceník.

K hodnocení služeb poskytovaných akreditovanými zkušebními laboratořemi můžete využít elektronický formulář na internetových stránkách v rubrice Zákazníkům - napište nám.

Pokyny pro odběr vzorků pitných vod

Rozbory pitné vody se provádí jen ze vzorků vody odebraných do vzorkovnic poskytnutých k tomuto účelu Útvarem kontroly kvality.

V roce 2013 došlo k úpravě § 4 "Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody" Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění. Dle zákona je vzhledem k této změně povinností uvedených osob zajistit u držitele akreditace nebo autorizace rozbor pitné vody včetně odběru. V těchto případech nás prosím kontaktujte na tel. číslech  + 420 543 433 573 nebo + 420 543 433 535.

Pokud nepotřebujete odběr akreditovaný nebo autorizovaný, je možno si vzorkovnice vyzvednout na následujících místech:

Příjmová místnost pro odběr vzorků v Brně - Pisárkách, Pisárecká 1, 603 00 Brno

Výdej vzorkovnic:Po – Čt  7:00 - 15:00 hodin
  7:00 - 13:00 hodin

Útvar kontroly kvality – pracoviště na ČOV Brno -  Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice

Výdej vzorkovnic:Po – Pá 7:00 - 15:00 hodin

 V případě dotazů, které se týkají rozborů pitné vody, můžete volat na telefonní číslo + 420 543 433 573 nebo + 420 543 433 535.

Útvar kontroly kvality - pracoviště na úpravně vody Švařec, Švařec 41, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Výdej vzorkovnic:Po – Pá6:00 - 14:00 hodin

V případě dotazů, které se týkají rozborů pitné vody, můžete volat na telefonní číslo + 420 566 591 615 nebo + 420 724 333 112.

Odběr vzorku musí být proveden do sedmi dnů od převzetí vzorkovnic z laboratoře. Po této době ztrácí vzorkovnice určená k odběru pro mikrobiologický rozbor sterilitu. Vzorek musí být co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, je nutno uchovávat vzorek v chladničce při teplotě okolo 5°C, nejdéle však 24 hodin.

Pro odběr vzorku k mikrobiologickému rozboru vody se používá sterilní skleněná zábrusová vzorkovnice o objemu 250ml, příp. 500ml. Hrdlo vzorkovnice je opatřeno krytem z alobalu. Pečlivost při odběru má zásadní vliv na výsledek mikrobiologického vyšetření.

Pokud je ústí Vašeho vodovodního kohoutku opatřeno sítkem nebo perlátorem, odšroubuje se. Odběrový kohout se sterilizuje ožíhnutím plamenem (např.zapalovačem). Poté se nechá voda odtékat ustáleným proudem asi 5 minut. Sterilní vzorkovnice se otevře těsně před vlastním odběrem. Z hrdla se opatrně odtáhne alobal, ale nesundává se. Zátky a zabroušených částí hrdla se nedotýká (kontaminaci může způsobit např. nevhodné odložení zátky). Vzorkovnice se naplní asi 2-3 cm pod hrdlo. Po naplnění se vzorkovnice zazátkuje a alobal přitiskne zpět k hrdlu. Vzorek se uloží do chladničky a dopraví se co nejdříve do laboratoře.

Pro odběr vzorku k fyzikálně - chemickému rozboru vody se používají polyetylénové vzorkovnice. Při odběru z vodovodního kohoutku nebo pumpy se voda nechá nejlépe 5 minut odtékat. Tam, kde voda neustále odtéká, se může vzorek odebrat přímo, nesmí se však před odběrem manipulovat se zařízením, aby se nezměnil průtok vody. Vzorkovnice vypláchněte vzorkovanou vodou, celé je naplňte a dobře uzavřete šroubovací zátkou.

Pro odběr vzorku k úplnému rozboru je třeba naplnit navíc několik speciálních vzorkovnic, bližší informace obdržíte na výše uvedených telefonních kontaktech.


Takto odebrané vzorky dodejte do Útvaru kontroly kvality. Rozbory vody se platí v hotovosti nebo platební kartou při přijetí vzorku (na pracovišti ÚV Švařec je možná platba pouze v hotovosti). Protokol o výsledku  Vám bude zaslán nebo si jej můžete vyzvednout osobně.                                   

Pro příjem vzorků pitných vod jsou Vám k dispozici tato místa:

Příjmová místnost pro odběr vzorků v Brně - Pisárkách, , Pisárecká 1, 603 00 Brno

Příjem vzorků:Po – Út  7:00 - 15:00 hodin
 St 7:00 - 12:00 hodin

Útvar kontroly kvality - pracoviště na ČOV Brno - Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice, tel. + 420 543 433 573 nebo + 420 543 433 535

Příjem vzorků:Po – Út  7:00 - 15:00 hodin
 St 7:00 - 12:00 hodin

Útvar kontroly kvality - pracoviště na úpravně vody Švařec, Švařec 41, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel. + 420 566 591 615 nebo + 420 724 333 112.

Příjem vzorků:Po – Út  6:00 - 13:00 hodin

 

Formulář žádanky o rozbor pitné vody od externího zákazníka je k dispozici na internetových stránkách společnosti nebo přímo v laboratoři.

Oznámení odběratelům vody
Podle §4 odst. (2) zákona č. 274/2003 Sb. a podle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je naše společnost povinna mimo jiné průběžně provádět kontrolu jakosti pitné vody rozborem vzorků vody, odebraných u náhodně vybraných odběratelů vody.Tento náhodný výběr provádíme losováním. Pokud los určil provést kontrolu jakosti vody právě ve Vaší nemovitosti, žádáme Vás, abyste umožnili pracovníkům našeho útvaru přístup k vhodnému výtoku vody a odebrání vzorku.
Před vstupem se pracovníci laboratoří prokáží služebním průkazem, oprávněnost jejich vstupu si můžete telefonicky ověřit na tel. 543 433 543 u vedoucího Útvaru kontroly kvality.
Děkujeme Vám předem za ochotu a spolupráci při zajišťování kontroly zdravotní nezávadnosti dodávané pitné vody.

Pokyny pro odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů

Vzorkovací tým naší akciové společnosti Vám zajistí objektivní a kvalitní odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů při dodržení všech normativních a legislativních předpisů. Řídící pracovníci vzorkovacího týmu jsou certifikováni pro odběr vzorků odpadních vod Společností pro jakost. Vlastní odběr vzorků bazénových, odpadních vod a kalů externím zákazníkům doporučujeme realizovat až po předchozí konzultaci v Útvaru kontroly kvality, který sídlí v areálu ČOV Brno - Modřice tel. 543 433 535, kde bude zákazník seznámen se všemi potřebnými informacemi důležitými pro odběr – vhodný typ odběru (prostý nebo směsný), použití vhodných vzorkovnic, skladování a doprava vzorků do laboratoře. Při vlastním odběru bude tato skutečnost uvedena v protokolu o výsledku zkoušek. Vzorky bazénových, odpadních vod a kalů odebíráme a analyzujeme na základě písemné objednávky. Základní ukazatele jsou vyhotoveny do jednoho týdne (speciální analýzy dle domluvy v laboratoři).


Příjem vzorků bazénových, odpadních vod a kalů:
Útvar kontroly kvality - pracoviště na ČOV Brno - Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice
Příjem vzorků: Po – Čt   7:00 - 15:00 hodin   Pá  7:00 - 9:00 hodin

Formulář žádanky o rozbor odpadní vody (protokol o odběru odpadní vody) je k dispozici na internetových stránkách společnostinebo přímo v laboratoři.

Akreditace
V roce 1997 získaly laboratoře Brněnských vodáren a kanalizací,a.s. „Osvědčení o akreditaci“ od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN 45001. V roce 2001  akreditaci obhájily dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v roce 2006 dle inovované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Předmětem akreditace jsou chemické, biochemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické rozbory pitných, povrchových, bazénových, odpadních vod a kalů včetně odběrů vzorků. Každým rokem laboratoře obhajují svoji akreditaci při pravidelném dozoru prováděném Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Certifikace
V únoru 2012 byl v celé společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaveden integrovaný systém managementu v rozsahu norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 1800. Laboratoře mají systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 zavedený od roku 2008.

Osvědčení o akreditaci včetně přehledu akreditovaných zkoušek a certifikáty jsou k dispozici v rubrice o společnosti.