Čerpání a převoz odpadních vod

Vysvětlení základních pojmů
Žumpa 
je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody. Vyprázdnění žump se obvykle provádí pomocí sacího (fekálního) vozu. Objem vyčerpané a likvidované odpadní vody musí být přibližně stejný s objemem vody zaznamenaným vodoměrem.

Septikem označujeme zařízení zajišťující mechanické a biologické předčištění odpadních vod před odtokem do kanalizace, která je zaústěna do vodoteče. Musí být pravidelně vyvážen - vyklízen v souladu s ČSN 75 64 02 - minimálně 1 x ročně (nebo podle provozního řádu). Toto zařízení je dnes samostatně  pro čištění odpadních vod naprosto nedostatečné. Jeho účinnost je, v porovnání s domácími čistírnami odpadních vod (DČOV), výrazně menší a u novostaveb se dnes již samostatně nepovoluje.

Odpadní vody ze žump a septiků musí být likvidovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Na dodržování této podmínky dohlíží v případě septiků a domovních čistíren odpadních vod odbor ochrany vod a půdy. V případě žump je to stavební odbor příslušného úřadu městského obvodu. Tyto odbory při případných kontrolách vyžadují doklad o způsobu likvidace těchto odpadních vod.


 Běžný vývoz žumpy nebo septiku -  platba za službu je sestavena z těchto položek:

  • jízdní výkon – 41 Kč bez DPH / 1 km
  • výkon fekálního vozu na místě – 250 Kč bez DPH / každých započatých 15 minut
  • výkon závozníka – 100 Kč bez DPH / každých započatých 15 minut
  • poplatek za likvidaci – 49 Kč bez DPH / 1m3
  • služba podléhá dani DPH 15%


Podmínky realizace služby:

  • službu je možné objednat telefonicky na 543 433 549, 724 722 034, nebo přes e-mail mzidek@bvk.cz, a to v pracovní  době PO – PÁ od 7:00 hod. do 15:00 hod. (nejlépe s časovým předstihem 48 hodin)
  • při sjednávání služby uveďte místo zakázky (adresu) a telefonní číslo z důvodu zpětného ověření a lepší komunikace.
  • přibližný obsah jímky v m3
  • vzdálenost od nebližší komunikace, kde bude možné přistavit vozidlo (viz.foto)