Úpravna vody v Brně-Pisárkách (provoz ukončen)

Úpravna vody Pisárky, která upravovala vodu z řeky Svratky, od roku 2001 převzala úlohu již jen zdroje rezervního pro mimořádné provozní situace a havarijní případy. Od roku 2008 vodu do vodovodní sítě již nedodávala vůbec. V květnu 2013 byl provoz úpravny vody Pisárky ukončen.

Historie úpravny vody Pisárky

Město Brno se ve své historii vždy potýkalo s problémem zásobování vodou. Husté osídlení, jedno z nejvyšších v českých zemích, bylo pro zásobování vodou velmi nevýhodné a také požáry, ničící celé čtvrtě vyvolaly potřebu neustále řešit tento problém. Úpravna vody v Brně-Pisárkách byla postavena v letech 1869–1872 podle projektu Thomase Docwryho z Londýna.

Surová voda byla tehdy odebírána nad jezem v Kamenném mlýně a byla čištěna na třech otevřených biologických filtrech o celkové ploše 2 940 m2. V roce 1884 byl přistavěn krytý filtr, další pak v roce 1889 a 1893. Zvýšený odběr si vynutil dostavbu ještě dvou otevřených filtrů v roce 1901. Součástí úpravny byly i dvě usazovací nádrže po levé straně kohoutovické silnice, zabezpečující svou kapacitou zdržení 4–5 dnů a pak  čerpací stanice, která sloužila jako parní až do roku 1923.

V roce 2012 měla úpravna vody v Brně-Pisárkách však zcela jinou podobu. Od jejího uvedení do provozu v roce 1872 bylo provedeno několik úprav a rekonstrukcí, kdy byla zvyšována jak kapacita úpravny, tak staré části technologie byly nahrazovány novými, modernějšími.

Úpravna vody Pisárky po rekonstrukci

Poslední rekonstrukce úpravny vody v Pisárkách proběhla v letech 1986 až 1995. Rekonstrukcí úpravny vody bylo dosaženo zvýšení spolehlivosti provozu úpraven a čerpacích stanic v úpravně, zlepšení kvality upravované vody zavedením účinnějších technologických procesů, výstavbou nových technologických zařízení a úpravou zařízení stávajících, zvýšení kapacity úpraven až na vodoprávně povolený odběr surové vody tj. 700 l/s, zvýšení akumulace vyrobené vody, zvýšení čerpacích kapacit.

Nastalé společensko-ekonomické změny po roce 1989 a výrazný pokles spotřeb pitné vody místo původně očekávaného nárustu se promítl i do rekonstrukce úpravny vody. Rozsah rekonstrukce byl korigován a původní plán byl realizován jen částečně.

Technologický proces úpravy surové vody

Technologický proces úpravy surové vody, jímané z řeky Svratky nad jezem v Kamenném mlýně, probíhal chemickým čiřením za použití síranu železitého (Preflocu), jako hlavního koagulantu s následnou dvoustupňovou separací vzniklých vloček. Celý proces byl rozdělen na následující technologické stupně:

  • proces homogenizace a agregace – probíhalo na zařízení, které bylo rekonstruováno

  • proces usazování na otevřených horizontálních usazovacích nádržích byl společně s homogenizací a agregací prvním stupněm separace. K dispozici byly čtyři usazovací nádrže, z nichž každá byla rozdělena na čtyři oddělení. Tři shrabovací jednotky na všech usazovacích nádržích zajišťovaly stírání usazeného kalu ze dna nádrží do kalových jímek a po přiměřeném zahuštění do městské kanalizace

  • proces filtrace upravované vody na otevřených rychlofiltrech s náplní granulovaného aktivního uhlí tvořil druhý stupeň separace vloček

  • zdravotní zajištění upravené vody bylo posledním stupněm technologického procesu úpravy

Technologický proces úpravy probíhal gravitačně. Vybudováním objektu homogenizace a agregace společně s provedenou rekonstrukcí usazovacích nádrží s podélným průtokem bylo zajištěno dokonalé smíchání dávkovaného roztoku síranu železitého (Preflocu) s celým objemem upravované vody. Dále bylo dosaženo vyšší účinnosti 1. fáze agregace a díky rozdělení každé jednotlivé usazovací nádrže na čtyři stejné sekce i vyšší účinnost poslední agregační fáze. Zároveň došlo ke zvýšení celkové doby zdržení před vtokem do usazovacích nádrží, což zvýšilo celkový čířicí efekt. Optimalizací provozních dávek Preflocu se výrazně zlepšila i sedimentační schopnost vloček a tím i separační efekt usazovacích nádrží.

Filtry s náplní granulovaného aktivního uhlí byly ve funkci druhého stupně separace při chemickém číření povrchové vody instalovány na úpravně v Pisárkách jako první v České republice. Návrh na přebudování původních pískových filtrů s jemnou náplní, známých u nás jako filtry amerického typu, na filtry s náplní granulovaného aktivního uhlí, které kromě využití sorpčních schopností k podstatnému zlepšení organoleptických vlastností upravené vody sloužily tímto zařazením i pro separaci zbytku vloček po procesu sedimentace, byl zpracován na základě zkušeností, které s podobným typem filtrů ve stejné funkci získala francouzská firma Lyonnaise des Eaux DUMEZ. Možnost instalace těchto filtrů v Pisárkách byla ověřována na modelovém zařízení a byly porovnávány dílčí výsledky získané v technologickém procesu úpraven s výsledky francouzských úpraven s filtry s náplní granulovaného aktivního uhlí ve funkci dvoustupňové separace vloček. Poskytnuté hodnoty z provozu několika francouzských úpraven a jejich porovnání s hodnotami, které byly dlouhodobě dosahovány na úpravně vody v Pisárkách, byly důkazem, že i při úpravě svratecké vody byly v trvalém provozu dosahovány srovnatelné výsledky, které znamenají podstatné zlepšení kvality výsledné vody ve srovnání s kvalitou dosahovanou před vlastní rekonstrukcí. Optimální výkon úpravny vody po rekonstrukci byl daný především optimální kapacitou těchto filtrů, která byla 670 l/s, za špičkový výkon bylo považováno 750 l/s za podmínky běžné kvality surové vody a očekávaného separačního efektu.

Od roku 2001 po uvedení Vírského oblastního vodovodu do provozu byla úpravna vody udržována v pohotovosti v provozuschopném stavu a plnila funkci zdroje záložního pro případy havarijní provozní situace. (Správnost koncepce záložního zdroje byla potvrzena při povodňové situaci v červenci 1997, kdy byl po určitou dobu omezen odběr z prameniště v Březové nad Svitavou.) Od roku 2008 úpravna již vodu do vodovodní sítě nedodávala vůbec. V květnu 2013 byl provoz úpravny vody Pisárky ukončen.

Kvalita vody z úpravny vody Pisárky

Zdrojem povrchové vody pro úpravnu vody Pisárky byla řeka Svratka. Kvalita surové vody v řece byla značně rozkolísaná v závislosti na ročním období, četnosti a vydatnosti srážek, komplikace vytvářelo i nadměrné přemnožení řas v letním období. Nepříznivě působilo též umístění odběru pod rekreačně intenzívně využívanou Brněnskou přehradou. Ta se výrazně podílela na vzniku organoleptických a dalších závad.

Původní technologie úpraven vody, projektovaných na tehdejší, podstatně příznivější kvalitu surové vody, již nebyla schopná zajistit úpravu vody tak, aby splňovala veškeré přísné parametry, předepsané pro vodu pitnou. Dokončená rekonstrukce úpravny vody a technologické změny úpravy vody výslednou kvalitu vody značně zlepšily. Zejména došlo k podstatnému zlepšení organoleptických vlastností (chuť, pach, barva a zákal). Obsah organických látek se tak pohyboval pod spodní mezí měřitelnosti, kterou připouštěla norma pro pitnou vodu. Rovněž ostatní sledované parametry nepřekračovaly normované mezní hodnoty. Nebylo však možné dodržet optimální doporučenou teplotu vody, tj. 8–12 stupňů Celsia, která závisela na teplotě vody surové v řece Svratce a procesem úpravy vody prakticky nedošlo k jejímu ovlivnění.

I po rekonstrukci však přetrvával rizikový faktor možnosti havarijní kontaminace surové vody v řece Svratce látkami, jejichž odstranění ani nová technologie úpravny nemohla zajistit. Řeka Svratka, protékající před místem jímání městskými částmi Bystrc, Komín a Jundrov souběžně s dopravně  zatíženými komunikacemi a s mosty přes vodoteč byla silně zranitelná, např. ropnými látkami z dopravních nehod, splachy z komunikací i nadměrným zákalem při přívalových srážkách.