Centrální vodohospodářský dispečink

Centrální vodohospodářský dispečink si lze představit jako nervové centrum složitého organismu, které přijímá různé impulsy zvenčí a sbírá provozní data z interního technologického monitorovacího a řídícího systému, reaguje na ně a vysílá zpětné signály tak, aby tento složitý mechanismus fungoval jak má a jak se od něj očekává.

Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je umístěn v areálu bývalé úpravny vody v Brně-Pisárkách. Ve velkém množství případů je prostředníkem styku vodáren s veřejností. Zajišťuje nepřetržitou 24 hodinovou službu jak ve všední dny, tak i o sobotách, nedělích, svátcích. Zákazníci – jednotliví odběratelé, firmy, úřady nebo i policie se obracejí na centrální vodohospodářský dispečink v případech, když potřebují pomoc nebo potřebují pouze informaci související se zásobováním vodou a odváděním odpadních vod (přerušení dodávek vody, nízký tlak, prosakování potrubí). V případě, že jde o poruchu námi poskytovaných služeb, má centrální vodohospodářský dispečink povinnost podniknout konkrétní kroky k jejímu odstranění, tj. zajištění uzavření vodovodu, případně stanovit důležitosti poruchy a určit pořadí její opravy, zřízení náhradního zásobování vodou, zabezpečení osvětlení vodovodních a kanalizačních výkopů v noci, v naléhavých případech mobilizování pohotovostních čet k nástupu na opravu i mimo denní směnu, vedení evidence o veškerých činnostech prováděných na vodovodní a kanalizační síti, a to jak zaměstnanci vodáren, tak i dodavatelskými firmami.

Kromě této činnosti musí pracovníci dispečinku sledovat a řídit distribuci pitné vody v celé Brněnské vodárenské soustavě a samostatných vodovodech Jelenice, Chochola, Křížovice a Skorotice, sledovat a řídit dodávky vody do 71 vodojemů a udržovat v nich předepsané hladiny, řídit provoz 40 bezobslužných čerpacích stanic a sledovat průtoky a tlaky na důležitých monitorovaných místech vodovodní sítě. S tím souvisí i nárokování potřebné dodávky pitné vody ze zdrojů – podzemního zdroje v Březové nad Svitavou a úpravny vody Švařec, využívající vodu z vodní nádrže Vír.

Centrální vodohospodářský dispečink byl jako samostatný útvar vybudován v 70-tých letech 20.století. Současně byl vybaven na tu dobu velice moderním monitorovacím zařízením, které umožňovalo mít základní přehled o stavu především vodárenské infrastruktury.

V roce 1997 byl přesunut do nově vybudovaných prostor a kompletně technicky obnoven realizací technologického monitorovacího a řídícího systému vodárenské a kanalizační infrastruktury. Postupně byl do jeho pracovních povinností implementován i systém elektronické ostrahy a dohledových náležitostí nad ním. Procesní, řídící, výpočetní a komunikační technologie jsou průběžně inovovány v souladu s technickým pokrokem a celý systém je tak udržován na moderní a špičkové úrovni v souladu s aktuálními potřebami a strategiemi provozní společnosti.

Všechnu tuto práci zajišťuje v nepřetržitém provozu šest pracovníků – dispečerů. Jejich práce vyžaduje velké množství znalostí a výborné organizační a komunikační schopnosti.

Z dnešního pohledu již dlouhodobá a tradiční funkce Centrálního vodohospodářského dispečinku vedla k usazení jeho pracovní náplně i zařazení ve společnosti.

V současné době je tento útvar organizačně začleněn do vodárenské sekce, nicméně vzhledem k jeho technickému vybavení, fundovanosti pracovníků a nepřetržité službě zajišťuje výkon potřebných činností pro celou společnost.