Náhled

Náhled měření SMART vodoměru

Zákazník získá náhled měření SMART vodoměru zprovozněním internetového zákaznického účtu, náhled je automaticky aktivován do 14 dnů po instalaci vysílače na vodoměr.

Po přihlášení do internetového účtu zobrazte seznam odběrných míst příkazem „Má odběrná místa“. V případě, že máte více zákaznických účtů, zvolte nejprve zákaznický účet ze seznamu dostupných zákaznických účtů, v případě, že máte jen jeden zákaznický účet, bude zákaznický účet vybrán automaticky.

Zobrazí se seznam odběrných míst odpovídajících vybranému zákaznickému účtu – odběrná místa osazená SMART vodoměrem jsou označená ikonkou vodoměru s vysíláním.

Po výběru konkrétního odběrného místa se zobrazí jeho detail (v menu „Základní údaje“).

V případě, že je odběrné místo osazeno SMART vodoměrem, dostanete se přes tlačítko v pravém horním rohu do aplikace eMIS.SE na podrobné údaje o spotřebě a historii stavů měřidla..

K dispozici jsou údaje o denní spotřebě, měsíční spotřebě, spotřebě dle ročních období, roční spotřebě, rozložení spotřeby v jednotlivých dnech (odečítá se 4x v průběhu 24 hodin) či intervalech. Volit lze mezi grafickým nebo tabulkovým zobrazením a údaje lze vyexportovat jako excelovou tabulku nebo jako obrázek.

Podobným způsobem si lze zobrazit historii stavů měřidla po jednotlivých dnech resp. měsících.

Aktivace upozornění – spotřeba vody

Systém SMART vodoměry dokáže poslat zprávu o nenadálé situaci prostřednictvím automatického mailového upozornění. K dispozici jsou dva typy upozornění:

1/ upozornění na netěsnost (upozornění na únik)

Služba denně vyhodnocuje spotřebu za poslední 24hodinové období měření. V případě, že není v tomto období alespoň po dobu 5 minut dosažena nulová spotřeba vody, je tento stav vyhodnocen jako detekovaný únik. Vzniklé upozornění vyhodnocuje situace, při kterých dochází k malým únikům vody, které nejsou na první pohled viditelné. Nejčastěji se jedná o případy protékající toalety, protékajícího pojistného ventilu boileru nebo jiných netěsných spojů.

2/ upozornění na nadměrnou spotřebu

Služba porovnává naměřenou denní spotřebu s nastavenou maximální výší denní spotřeby v litrech za den. Pokud denní spotřeba přesáhne hodnotu nastavené maximální spotřeby, je stav vyhodnocen jako nadměrná spotřeba. Způsob nastavení těchto alarmů se v průběhu projektu ukázal jako klíčový vzhledem k rozdílnému chování jednotlivých odběrných míst. V případě upozornění na nadměrné spotřeby je defaultně nastavována hodnota 300 % průměrné denní spotřeby na daném odběrném místě, je-li tato hodnota překročena, dochází k aktivaci alarmu.

BVK také nabízí svým zákazníkům bezplatně službu zasílání alarmů na email. V rámci této služby si zákazník zadá požadavek na nastavení limitů alarmů na formuláři, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách v sekci „Zákazníkům/formuláře“ a v sídle společnosti. Zasílání upozornění není zpoplatněno. Upozornění je možné aktivovat pouze na odběrném místě, které se nachází v lokalitě pokryté technologií chytrého měření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Generování upozornění podléhá fyzikálním vlivům vnějšího prostředí a je závislé na kvalitě přenosového signálu, proto může docházet k výpadkům v zasílání upozornění. V ojedinělých případech může docházet k rušení přenosového signálu zapříčiňující nedostupnost všech odečtených dat, které brání jejich následnému vyhodnocení a zaslání upozornění. Maximální časová prodleva od identifikované události a zaslání upozornění může být až 38 hodin. Upozornění je odesíláno odběrateli vždy v 15:30 následujícího dne. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neodpovídá za újmu způsobenou výpadky v zasílání upozornění.