Kanalizační řád včetně mapových podkladů

Kanalizační  řád  pro  statutární  město  Brno, město  Kuřim,  město  Modřice, obce Česká a Želešice platný od 16.5.2011 do 31.12.2020
 
Elektronická podoba tohoto dokumentu je rozčleněna na soubor obsahující vlastní text kanalizačního řádu, 13 souborů příloh a mapový podklad s náplní v rozsahu bodů 1, 4 a 5 odstavce c) § 24 vyhlášky č. 428/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších zákonných úprav).

Všechny přílohy tvoří nedílnou součást kanalizačního řádu. Odkazy na jednotlivé přílohy ve vlastním textu jsou v souladu s uvedeným číslováním. Doporučujeme proto seznámit se nejprve se strukturou a obsahem vlastního textu kanalizačního řádu a teprve následně, v případě detailního zájmu, jej konfrontovat s obsahem jednotlivých příloh.

Na tomto místě ještě uveďme obsah několika specifických příloh, na které není odkazováno v textu:
- příloha č. 3 obsahuje ukazatele kvalitativního složení a jejich limitní hodnoty pro dovážené koncentrované odpadní vody;
- příloha č. 4 uvádí jmenný seznam producentů s možností vzniku havarijního znečištění (seznam havarijních plánů);
- příloha č. 5 zahrnuje producenty (resp. nositele)  oprávněné ke zřízení a provozování předčistících zařízení - vodních děl podle ust. § 15 vodního zákona;
- příloha č. 6 je seznamem měrných objektů na kanalizační síti v členění podle účelu jednotlivého měření.
Mapová příloha kanalizačního řádu je samostatnou (nečíslovanou) přílohou.
 

Kanalizační řád pro město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice

schválený rozhodnutím Odboru VLHZ MMB pod č.j. MMB/009944/2011 ze dne 6.4.2011

Kanalizační řád pro obec Štěpánov nad Svratkou

schválený rozhodnutím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j.  OŽP/14601/2013/Pe ze dne 14.8.2013

Kanalizační řád pro obec Moutnice

schválený rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice pod č.j. OZP/11305/2013 ze dne 14.10.2013

Kanalizační řád pro místní část Švařec obce Koroužné

schválený rozhodnutím Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j. OŽP/4204/2013/Pe ze dne 4.3.2013