Problematika měření spotřeby vody

Problematika měření spotřeby vody

Jak si počínat v případě poškození vodoměru?
Vodoměr je majetkem vlastníka vodovodu nebo provozovatele vodovodu, který se stal vlastníkem přede dnem nabytí účinnosti zákona číslo 274/2001 Sb. V souladu s ustanovením tohoto zákona odpovídá  vlastník nemovitosti  za jeho případné poškození (mrazem, ohněm nebo nedostatečnou ochranou).  Vodoměr poškozený mrazem bude proto za úhradu vyměněn a zajištěna jeho oprava na náklady vlastníka nemovitosti, a to po dodání objednávky na jeho výměnu. Do splnění tohoto požadavku musí být  s ohledem na prevenci před případnými nežádoucími úniky vodovodní přípojka bez zajištění náhradního zásobování uzavřena.


Jaká je metodika  rozúčtování spotřeb na jednotlivé nájemníky?

Metoda rozúčtování spotřeby vody mezi jednotlivé bytové jednotky závisí na vlastníkovi připojené nemovitosti, který s ohledem na místní podmínky postupuje zpravidla takto:

a) Odběr je ze společných vnitřních rozvodů bez poměrového měření.
Přeúčtování spotřeby vody na jednotlivé odběratele vypočítá majitel nemovitosti, který v souladu se směrnými čísly přílohy čís. 12, vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., dle vybavení (bytu nebo provozovny) a počtu osob vypočte teoretický procentuelní odběr jednotlivých odběratelů v nemovitosti a v tomto poměru jim přeúčtuje fakturované množství vody dodavatelem.

b) Všichni nájemníci mají odběr vody měřený bytovými vodoměry.
Spotřebu vody pro jednotlivé odběratele  stanoví vlastník nemovitosti,  poměrem množství vody naměřené na fakturačním vodoměru provozovatele vodovodu , oproti součtu naměřených hodnot na poměrových bytových vodoměrech. Vypočteným koeficientem se vynásobí naměřený odběr na každém poměrovém, bytovém vodoměru.
 

Jaké jsou rozdíly naměřených hodnot mezi vodoměrem dodavatele a bytovými?
Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že rozdíly mezi fakturovanou spotřebou a součtem bytových vodoměrů jsou zdůvodnitelné v rozmezí 10 - 25%. Vyloučíme-li skutečnost, že v některých domech nejsou měřeny všechny odběry, rozdíly jsou technicky zdůvodnitelné a jsou dané konstrukcí vodoměrů. Běžně jsou používány rychlostní vodoměry, kde nepřesnosti vznikají jednak v důsledku povolené tolerance měřidla qt, qp+ - 4% a qmin + - 10 % a dále nepřesností měřených hodnot ve spodním měřícím rozsahu při rozběhu vodoměru, kdy odběr nedosahuje minimálního průtoku zajišťujícího správnost měření, neboť signalizuje pouze průtok vody vodoměrem, bez zaznamenání proleklého množství.
 

Jaké možnosti má odběratel vody při ověření správnosti měření vodoměru?
Protože  zkouška je v případě potvrzení správnosti měření hrazena objednavatelem, doporučujeme nejprve provedení orientační zkoušky, kterou provedete při vyloučení ostatních odběrů tak, že si napustíte ocejchovanou nádobu (např. min. 10 l) a zkoušený vodoměr musí na ciferníku vykázat souhlasný počet změřených litrů vody.
Pokud má odběratel pochybnosti o správnosti měření vodoměru, může být v souladu s ustanovením §17 zákona č. 274/2001 Sb. provedeno jeho přezkoušení v subjektu oprávněném provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, po vyplnění a zaslání předepsaného tiskopisu objednávky. Do 30 dnů od doručení objednávky je provozovatel vodovodu povinen zajistit přezkoušení vodoměru  přičemž o výsledku přezkoušení objednatele neprodleně písemně vyrozumí.
Pro informaci uvádíme, že pokud vodoměr měří dle metrologického předpisu MP 002 -13, ČSN – EN 14154-1+A2, ve znění pozdějších předpisů správně, tj. při zatížení qt, qp + - 4 % a qmin + - 10 %, přezkoušení je hrazeno žadatelem (dle průměru vodoměru cca 2500 – 5000,- Kč),
Jestliže se při přezkoušení vodoměru zjistí v jakémkoliv rozsahu měření vyšší odchylka než připouští normová hodnota, je považován tento vodoměr za nefunkční a postupuje se podle § 17 odst. 4 písm. A) zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a náklady na přezkoušení hradí provozovatel vodovodu. Po zkoušce je vyhotoven protokol, který je předán provozovateli vodovodu a výsledky zkoušky jsou následně písemně oznámeny objednavateli přezkoušení. Právo na přezkoušení vodoměru lze uplatnit nejpozději v den jeho výměny (ať byl vyměněn z jakéhokoliv důvodu).
 

Proč dochází k rozdílům mezi vodoměrem dodavatele a bytovými?
Bytové vodoměry jsou pouze poměrová měřidla a slouží majiteli nemovitosti pro přesnější rozdělení spotřeby vody mezi jednotlivé nájemníky v nemovitosti. V žádném případě však nepřebírají funkci fakturačního měřidla (i přes tuto skutečnost musí být ve stanovené době znovu ověřeny). Mírné úniky, kapání ventilů a minimální odběry jednotlivé bytové vodoměry buď neregistrují nebo registrují nepřesně, neboť průtok vody nedosahuje minimálních hodnot, zajišťujících správnost měření. Vodoměr pouze signalizuje průtok vody vodoměrem. Celkový odběr v nemovitosti vzniklý součtem úniků v jednotlivých bytech, spolu s běžnou spotřebou, však domovní vodoměr registruje již správně a navíc jeho přesnost měření je zpravidla nejméně o třídu  vyšší. Tím narůstá diference mezi naměřenými hodnotami. Osazením vodoměru do svislé nebo jiné, než vodorovné polohy nebo náklon v ose vodoměru do stran způsobí  další snížení třídy přesnosti  a také tím dochází k narůstání rozdílů v naměřených hodnotách. Vodoměry používané provozovateli vodovodů pro veřejnou potřebu jsou zajištěny proti jakémukoliv zásahu zvenčí, bez viditelného poškození. Při nákupu vodoměrů je proto třeba zvážit typ, přesnost a výrobce vodoměru.