Infrastrukturní stavby

Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Dne 1.6.2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu v celé délce ulice Lužánecká, Brno včetně napojení do ulic A. Slavíka a tř. Kpt. Jaroše. Termín ukončení vodohospodářských děl  je 24.5.2020, a následně celé stavby včetně obnovy komunikace 8.9.2020.   
Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v  ulici Lužánecká. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.
 
Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilech 600/900 v délce 132,8 metrů, 800/1 200 v délce 42,3 metrů, 900/1 350 v délce 249,2 metrů a 1 400 v délce 96,3 metrů.  
Vodovodní řady budou rekonstruovány v profilu DN 100 a v délce 19,2 metrů, v profilu DN 150 v délce 498,9 metrů, v profilu DN 200 a v délce 504,0 metrů a v profilu DN 500 a v délce 319,0 metrů. Následně po provedené rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude provedena i rekonstrukce komunikace zahrnující obnovu povrchů v celé ulici (vozovka a chodníky).
V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace na ulici Lužánecká je nutné přeložit stávající napájecí a zpětné kabely v majetku Dopravního podniku města Brna, a.s., které jsou v kolizi s výše zmíněnou stavbou. V celé délce trasy budou kabely DPMB uloženy do plastového kabelovodu, který bude tvořen jedním devíti otvorovým multikanálem. Celkem budou osazeny tři nové kabelové komory.
 
Dopravní situace:

 Brno, Viniční II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V pondělí 8.7.2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu na ulici Viniční, Brno, a to v úseku do Polikliniky po ulici Hrabalova. V rámci stavby bude zrekonstruováno celkem 780 metrů jednotné kanalizace DN 400 z obetonované kameniny (včetně zálivů do bočních ulic). Součástí stavby je i výměna kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím. Dále bude zrekonstruováno celkem 1 106 metrů vodovodních řadů DN 80 – 400 z tvárné litiny a rovněž budou vyměněny vodovodní přípojky v rozsahu od napojení na hlavní vodovodní řad až po vodoměr. V úseku Hrozňatova – Hrabalova budou  ve vozovce uloženy dva vodovodní řady jeden zásobovací a jeden přívodní. Investorem akce je statutární město Brno. 
Současně bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky v celkové délce 800 metrů včetně obnovy odvodnění vozovky. 
Stavbu bude provádět zhotovitel – společnost „Brno, Viniční II – FIRESTA + DS Brno“, přičemž vedoucím společníkem je  „FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.“. Lhůta k dokončení díla je – kanalizace včetně kanalizačních přípojek + vodovod včetně vodovodních přípojek  - 339 kalendářních dní, komunikace včetně odvodnění – 91 kalendářních dní. 
Stavba je koordinována  se stavbou výměny plynovodu, kterou zajišťuje GasNet, s.r.o. a s obnovou chodníků, kterou zajišťují Brněnské komunikace, a.s. 
 
Cílem rekonstrukce je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v  ulici Viniční. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.