Infrastrukturní stavby

Brno, Gorkého - celková rekonstrukce ulice

Na ulici Gorkého začnou v pondělí 3. září dlouho plánované práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, na které naváže kompletní rekonstrukce celé ulice. Stavbu bude provádět společnost IMOS Brno, a.s. Po dokončení výměny inženýrských sítí  bude provedena celoplošná obnova komunikace. Ukončení prací je plánováno na prosinec 2019.

Práce na obnově kanalizace a vodovodu budou zahájeny v úseku Úvoz–Čápkova, a to v koordinaci s probíhající stavbou Tepláren Brno, které svoje práce plánují ukončit v průběhu října. Vzhledem k souběhu prací obou staveb to znamená úplnou uzavírku celé ulice Gorkého.Poté navážou vodárny s pracemi v dalším úseku Gorkého: Veveří – Arne Nováka.
Na začátku března 2019 se nyní předpokládá zahájení stavebních prací v dalších  úsecích a v ulici Arne Nováka. Současně v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu budou na jaře 2019 zahájeny také stavební práce na stavbě plynovodu (investor INNOGY, a.s.), půjde o úplnou uzavírku ulice Gorkého a Arne Nováka.
Podoba uzavírek a dopravních omezení bude v průběhu stavby upřesňována podle postupu prací.
Po celou dobu stavby bude zachován přístup do nemovitostí v uzavřeném úseku. Příjezd pro dopravní obsluhu bude omezen v době provádění výkopových prací. Nouzový příjezd např. pro zásobování,  případně pro místní obyvatele  bude možný po dohodě se zhotovitelem  ve vazbě na provádění prací, a to na základě „povolení vjezdu“,  které na žádost vydá zástupce zhotovitele. Podmínkou povolení je uvedení kontaktního telefonu, na kterém bude k zastižení řidič pro případ, že bude vozidlo překážet stavbě.
Místní občané byli se stavbou a plánovanou podobou ulice průběžně seznamováni na veřejných projednáních i dopisem. Budoucí podoba ulice vychází také z projednání s městskou části Brno-střed.
 

Brno, Údolní – celková rekonstrukce ulice
Dne 2.5.2018 bude zahájena celková rekonstrukce ulice Údolní, v úseku Údolní 54 – po odbočení do ulice Kraví hora. Investorem akce je statutární město Brno. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím, rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek v rozsahu od napojení na vodovodní řad až po vodoměr, bude provedena rekonstrukce tramvajové trati včetně trakčního vedení a následně bude provedena obnova komunikačních ploch. Konstrukce vozovky je navržena živičná s použitím gumoasfaltu kvůli omezení hlučnosti. Šířkové uspořádání komunikace vychází z koncepce zachování samostatného jízdního pruhu ve směru do kopce a společný provoz individuální automobilové dopravy a tramvaje směrem do města. Po obou stranách úpravy vozovky, v místech, kde to šířkové poměry umožňují, je navrženo parkování na chodníku. Na ulici Údolní bude vyměněno celkem cca 1 050 m kanalizačního potrubí DN 300 – 800/1200 (včetně zálivů do přilehlých ulic) a celkem cca 370 m kanalizačních přípojek. Dále bude vyměněno celkem cca 1 070 m vodovodního potrubí DN 80 – 150 včetně cca 400 m vodovodních přípojek. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce ulice Údolní je květen 2019.