Důležitá upozornění

V Brně bude i v roce 2020 cena vody pod celorepublikovým průměrem 

Obyvatelé města Brna zaplatí v roce 2020 následující tarify vodného a stočného: 
 
vodné 37,80 Kč/m3 bez DPH           43,47 Kč/m3 včetně 15 % DPH
stočné 35,50 Kč/m3 bez DPH           40,83 Kč/m3 včetně 15 % DPH
celkem 73,30 Kč/m3 bez DPH           84,30 Kč/m3 včetně 15 % DPH
 
Tarify vstoupí v platnost od 1. ledna 2020.
Od 1.5.2020 dochází ke snížení sazby DPH na 10 %. 
 
Obyvatelé města Brna tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 84,30 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí zhruba 8 haléřů.
 
Při spotřebě 107 l/osobu/den, tj. 40 m3/rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele cca 270 Kč, při cenové úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o 15 Kč/měsíc. Tarify vodného a stočného v městě Brně jsou pod průměrem v rámci České republiky (v roce 2019 průměr ČR - 90 Kč/m3, Brno 79,53 Kč/m3). 
 
Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 6,0 % (z toho vodné 12 %, stočné 0,2 %).
 
Navýšení ceny je především důsledkem dvou klíčových faktorů:
 
míra využití jednotlivých zdrojů užívaných k zásobování pitnou vodou  
potřeba tvorby zdrojů na obnovu infrastrukturního majetku.
 
V obou uvedených faktorech se projevuje zodpovědný přístup v realizovaných a plánovaných opatřeních.   
 
Jedná se tedy o změnu strategie výroby vody. Cílem této strategie je umožnit stabilizaci hladin podzemních vod v prameništi Březová nad Svitavou snížené v důsledku nízkých srážek v posledních letech. Z tohoto důvodu bude v roce 2020 více využíván zdroj povrchové vody z nádrže Vír upravované na úpravně vody Švařec. Nákup základní suroviny – surové vody se tímto zvyšuje díky rozdílům v ceně jednotlivých zdrojů (2 Kč/m3 vody podzemní a 7 Kč/m3 vody povrchové).
 
Pro obnovu vodohospodářské infrastruktury existuje zákonná povinnost vytvářet dodatek finančních prostředků. Tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí. 
Obecně podléhá vodné a stočné v České republice cenové regulaci, je zařazeno mezi ceny věcně usměrňované, tj. ceny, do kterých je možné zakalkulovat jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. Kontrolu a dohled nad věcně usměrňovanými cenami vykonává Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství.
 
Tvorba zdrojů na obnovu infrastrukturního majetku se v roce 2020 zvyšuje o 87 mil. Kč., tj. meziroční navýšení o 9,3 %. 
 
Díky vynakládaným prostředkům do oprav, údržby a obnovy infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztrát vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty na vodovodní síti provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. hodnoty 9 % (republikový průměr 18 %). V Brně se tak se ztrátami vody řadíme mezi velmi vyspělá města Evropy. 
 
Kromě již zmíněných opatření Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. realizují další projekty zaměřené na udržitelnost zdrojů a hospodaření s vodou jako jsou např. ochrana vodního zdroje Březová nad Svitavou, Smart vodoměry – dálkový odečet spotřeby vody.
 
Nákladová struktura tarifů vodného a stočného (1. – 4. měsíc roku 2020)
 
 Life2Water
 
 
Po změně sazby DPH na 10 %  k 1.5.2020 klesne cena za vodné a stočné včetně DPH na 80,63 Kč/m3, meziroční nárůst pak bude činit 1,4 % (2019/1.5.2020).
 
Tarify od 1.5.2020:
 
vodné 37,80 Kč/m3 bez DPH            41,58 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné 35,50 Kč/m3 bez DPH            39,05 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem 73,30 Kč/m3 bez DPH            80,63 Kč/m3 včetně 10 % DPH