Vodovodní přípojka

Informace ke zřízení vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, pouze výjimečně lze se souhlasem provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí nebo více přípojek pro rozsáhlou nemovitost, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody.

Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky.

Stručný přehled činností potřebných ke zřízení vodovodní přípojky:

  1. Ověření možnosti napojení
  2. Zpracování projektové dokumentace
  3. Projednání a schválení projektové dokumentace
  4. Objednání realizace vodovodní přípojky
  5. Příprava před zřízením (realizací) vodovodní přípojky
  6. Realizace vodovodní přípojky
  7. Závěrečná technická prohlídka a montáž vodoměru
  8. Uvedení přípojky do provozu a uzavření smluvního vztahu

Podrobný popis činností potřebných ke zřízení vodovodní přípojky:

1) Ověření možnosti napojení
Nezbytným podkladem pro stavebníka je ověřená situace průběhu vodovodu pro veřejnou potřebu. Informace lze získat v provozní době pro zákazníky v Technické dokumentaci Pisárecká 277/1, Brno, tel.: 543 433 130. Doplňující informace k možnosti napojení a tlakovým poměrům získáte na útvaru vodohospodářského rozvoje, Pisárecká 555/1a, Brno. Konzultace v době úředních hodin je bezplatná. Žádost o informaci k napojení na vodovod lze zaslat i písemně na podatelnu naší společnosti (Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno).

2) Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“)
PD si zajišťuje sám stavebník a nechá ji vypracovat oprávněnou projektovou organizací. PD musí být zpracována v souladu s aktuálními právními předpisy, Městskými standardy pro vodovodní síť apod.
Podrobnější informace k rozsahu PD naleznete v oddílu 3) Projednání a schválení projektové dokumentace.

3) Projednání a schválení projektové dokumentace
Projekt přípojky vody v tištěné podobě doručte ve trojím vyhotovení na podatelnu naší akciové společnosti (Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno). Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených technických řešení na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s. (Pisárecká 555/1a, Brno) v provozní době pro zákazníky. Konzultace jsou poskytovány bezplatně. Doporučujeme Vám konzultaci předem dohodnout na telefonním čísle 543 433 111.

Podrobnější informace k vypracování, projednání a schválení projektové dokumentace lze zobrazit zde

4) Objednání realizace vodovodní přípojky
Pro realizaci vodovodní přípojky bude zapotřebí uzavření smlouvy o dílo na realizaci vodovodní přípojky. Danou činnost vyřídíte v provozní době pro zákazníky na přípojkovém oddělení BVK, a.s. (Pisárecká 277/1, 603 00 Brno), telefonický kontakt 543 433 252, nebo 543 433 269.

Podrobnější informace k objednání realizace vodovodní přípojky lze zobrazit zde

5) Příprava před zřízením (realizací) vodovodní přípojky

•  Vytyčení podzemních sítí. Vytyčení vodovodu lze objednat na telefonním čísle 606 676 302, vytyčení kanalizace na telefonním čísle 543 433 111. Vytyčení sítí je placenou službou, objednání je nutné provést telefonicky, minimálně 3 dny předem.

•  Vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (vydává místně příslušný odbor dopravy).

•  Stavební práce a připravenost dle PD (BVK, a.s. zpravidla provádí pouze navrtání a montáž přípojky po vodoměr včetně vodoměrné sestavy, zemní práce, zřízení vodoměrné šachty, provedení protlaků apod. si zajišťuje stavebník sám a to před samotným provedením vodovodní přípojky).

• Telefonické objednání termínu realizace vodovodní přípojky (úsek údržby vodovodní sítě, Pisárecká 277/1, Brno, telefon 543 433 167).

Informujeme Vás, že v zimním období (dle klimatických podmínek) není z technologických důvodů připojování na vodovodní sít možné.

Dále bychom Vás rádi upozornili, že v případě stavební nepřipravenosti pro realizaci vodovodní přípojky bude každá další kontrola hrazena stavebníkem.

6) Realizace vodovodní přípojky

•  Navrtávku na vodovod pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky u přípojek profilů DN 80 a větších a osazení fakturačního vodoměru provádí výhradně provozovatel vodovodu, pracoviště Pisárecká 277/1, Brno, telefon 543 433 167, nebo 543 433 227.

•  Zbývající část vodovodní přípojky (včetně stavby vodoměrné šachty) může provést rovněž firma k tomu oprávněná dle příslušného živnostenského zákona.

•  Před záhozem výkopu musí být provedena tlaková zkouška přípojky a samotná přípojka bude protokolárně převzata (bez zkoušky ovladatelnosti) za přítomnosti pracovníka provozu vodovodní sítě naší akciové společnosti.

•  Manipulace s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu, uzávěrem před vodoměrem a s vodoměrem smí provádět pouze pracovníci provozu vodovodní sítě naší akciové společnosti.

7) Závěrečná technická prohlídka a montáž vodoměru
K závěrečné technické prohlídce předloží stavebník zástupci BVK, a.s. následující dokumenty:

•  Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného uložení vedení, nebo stavby vodovodní přípojky, všech případných změn na stávajících technických sítích a křížení s ostatními technickými sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Tuto dokumentaci je stavebník povinen provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Dokumentace musí obsahovat číselné a grafické vyhotovení (ve formátu DGN) dokumentace geodetického zaměření v digitální formě. Tento požadavek platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny (a to i jen částečně) na veřejném prostranství na území města Brna, viz vyhláška města Brna č. 12/2014.

•  Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky vydané oddělením koordinace a správy Digitální technické mapy města Brna, Odboru investičního Magistrátu města Brna. Tento požadavek platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny (a to i jen částečně) na veřejném prostranství na území města Brna, viz vyhláška města Brna č. 12/2014.

•  Kompletní PD skutečného provedení vodovodní přípojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelně červenou barvou do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem „Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem.

•  Přípojkový list V1. Tento dokument Vám vystaví technik vodovodní sítě při realizaci samotné vodovodní přípojky.

•  Potvrzení o kontrole položeného potrubí před záhozem. Dané potvrzení (protokol o technické prohlídce) bude vystaveno technikem vodárenské sekce. Dokument slouží pro uzavření smlouvy o dodávce vody a též pro potřeby stavebního úřadu.

8) Uvedení přípojky do provozu a uzavření smluvního vztahu
Ke dni uvedení přípojky do provozu a osazení vodoměru bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a zaslán písemný návrh Smlouvy o dodávce vody z vodovodu, kterou je možno uzavřít v zákaznickém centru na ulici Pisárecká 555/1a, Brno (zákaznická linka 840 177 177) nebo po podpisu vrátit poštou zpět.

Informujeme Vás, že případný odběr vody bez uzavřené písemné smlouvy je dle § 10 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů považován za neoprávněný odběr vody, který provozovatele opravňuje k přerušení nebo omezení dodávky vody.
Podrobnosti k uzavření smlouvy o dodávce vody najdete zde.