Informace pro stavebníky ke zřízení kanalizační přípojky

Informace pro stavebníky ke zřízení kanalizační přípojky

Stručný přehled činností při zřízení kanalizační přípojky

1. Ověření možnosti napojení: informace lze získat v době úředních hodin v technické dokumentaci a na útvaru vodohospodářského rozvoje (dále jen VHR), Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále BVK, a.s.) Pisárecká 1, Brno.
2.   Zpracování projektové dokumentace (vypracuje oprávněná projektová organizace).
3.   Projednání a schválení technického řešení (projekt přípojky kanalizace ve trojím vyhotovení doručte na podatelnu Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, konzultace k projektu jsou možné v době úředních hodin na útvaru VHR, BVK, a.s. Pisárecká 1, Brno).
4.   Projednání projektové dokumentace s orgány a organizacemi.
5.   Územní souhlas (nebo příslušné povolení) - vydává stavební úřad příslušný místu stavby.
6.   Příprava k realizaci
       - vytýčení podzemních sítí
       - vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
7.    Realizace kanalizační přípojky.
8.    Závěrečná technická prohlídka.
9.    Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.
10.  Uvedení přípojky do provozu.

Úřední hodiny BVK, a.s. :
                                                 Po, St:  8:00 - 17:00 hod.
                                                 Út, Čt:   8:00 - 15:00 hod.
                                                 Pá:        8:00 - 13:00 hod.

Obecné informace pro stavebníky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby  nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popř. srážkových vod z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku.
Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka, pouze výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více přípojek pro jednu nemovitost rozsáhlou. Vlastníkem kanalizační přípojky, zřízené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb.tj. do 31.12.2001, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem kanalizační přípojky, po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění tj. od 1.1.2002 je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena dle normy ČSN 76 6101 tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Povolení ke zřízení kanalizační přípojky

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. lze umístit kanalizační přípojku formou územního souhlasu pro povolení samostatné stavby přípojky nebo stavby přípojky společně s rodinným domem do 150 m2. O dalších variantách povolení přípojky kanalizace se informujte na stavebním úřadě.

Ověření možnosti napojení

Informace o možnosti napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu získá stavebník při osobní návštěvě na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno nebo písemným dotazem, formulovaným jako Žádost o informaci k možnosti napojení na kanalizaci. V případě, že se jedná o rozvojové plochy dle platného územního plánu v lokalitách, kde dosud není vybudována kanalizace, doporučujeme obrátit se s žádostí o informaci na Magistrát města Brna – Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno. Nezbytným podkladem pro stavebníka je ověřená situace průběhu kanalizace pro veřejnou potřebu z technické evidence BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno. Vyhotovení této situace je placenou službou.

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky, případně prodloužení kanalizace pro veřejnou potřebu si zajišťuje stavebník. V projektové dokumentaci je nutno respektovat:
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
- Městské standardy pro kanalizační zařízení v aktuálním znění (jsou dostupné na www.brno.cz) a v nich uvedené normy:
.   ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
.   ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
. ČSN EN 12 056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy (Pozn.: Úroveň vzdutí v kanalizaci pro veřejnou potřebu   uvažujte v úrovni komunikace v místě napojení přípojky, případně v úrovni poklopu nejbližší šachty stávající kanalizace)
.  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
.  Generel odvodnění příslušné aglomerace

Projektová dokumentace kanalizační přípojky bude obsahovat přílohy:
- Technická zpráva včetně hydrotechnických výpočtů množství splaškových a dešťových vod
- Situace širších vztahů s označením napojované nemovitosti (M 1:500, příp.1:1000)
- Podklady o sítích z technické dokumentace BVK, a.s.
- Situace nemovitosti (M 1:100, 1:200, příp. 1:500)
- Půdorys přípojky s umístěním revizní šachty včetně směrových kót
- Podélný profil přípojky až po hlavní svod
- Schéma vnitřních rozvodů kanalizace ( suterén, 1.NP, řez objektem)
- Revizní šachta, specifikace typu šachty s vyznačením veřejného prostranství
- Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy
- Souhlas vlastníka kanalizace s napojením na příslušnou kanalizaci (s výjimkou měst Brno, Kuřim a Modřice)

V případě, že odkanalizování objektu bude řešeno napojením na kanalizaci, která není v provozování BVK, a.s. a je následně zaústěna do kanalizace v provozování BVK, a.s., vyjadřuje se BVK, a.s. z hlediska kapacity následných úseků kanalizace v jejím provozování. Stavebník musí předložit dohodu o využití námi neprovozované  kanalizace s jejím majitelem a informaci o provozovateli. Po uzavření dohody ve smyslu §8 odst.3 zák.č.274/2001 Sb. v platném znění a zřízení měření na přechodu kanalizace do části provozované BVK, a.s. je stočné hrazeno provozovatelem na základě smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

V případě prodloužení nebo vyvolané přeložky kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba zpracovat dokumentaci pro vodoprávní povolení.

Schvalování projektové dokumentace (PD) kanalizační přípojky

-   PD schvaluje přípojkové oddělení BVK, a.s. , Pisárecká 1, Brno, tel.: 543 433 252, 543 433 269. Projekt přípojky kanalizace ve trojím vyhotovení doručte na podatelnu Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, konzultace k projektu jsou možné v době úředních hodin na útvaru vodohospodářského rozvoje  BVK, a.s. Pisárecká 1, Brno. Formulář "žádost o vyjádření" naleznete zde: http://www.bvk.cz/zakaznikum/formulare/.
-   Stavbu přípojky povoluje místně příslušný stavební úřad (vydává územní souhlas, případně příslušné povolení stavby).
-   V případě, že přípojka bude napojena na  navrhovanou kanalizaci, lze PD přípojky odsouhlasit až po nabytí právní moci vodoprávního povolení v případě, že stavebník kanalizace pro veřejnou potřebu je shodný se stavebníkem přípojky. V případě, že kanalizace bude stavbou jiného stavebníka, bude přípojka odsouhlasena až po kolaudaci kanalizace.

Příprava k realizaci – křížení sítí, ochranná pásma, vytýčení

Křížení sítí:
-  Respektujte ustanovení ČSN 73 6005. Případné výjimky budou schváleny provozem vodovodní sítě resp. provozem kanalizační sítě.
-   V případě kolize přivolejte na místo stavby obvodové techniky provozů a dbejte jejich pokynů.
-   Zahájení prací oznamte provozům minimálně 3 dny dopředu na telefonním čísle 543 433 133 (543 433 227) - provoz vodovodní sítě, tel. č. 543 433 111 - provoz kanalizační sítě.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok:
-  K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen"ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti
-   Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem,  se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
-   Vlastník pozemku je povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu nebo kanalizační stoky v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jen s písemným souhlasem BVK, a.s. a vlastníka vodovodu/kanalizace lze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky:
    .   provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování
    .    vysazovat trvalé porosty
    .    provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu
    .    provádět terénní úpravy.
-  Je třeba též respektovat vyhlášená ochranná pásma dálkových vodovodních přivaděčů, případně ochranná pásma jiných inženýrských sítí (např. kabelů) v provozování BVK, a.s.
-   Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem.

Vytýčení:
-   Před zahájením prací zajistěte vytýčení vodovodu a kanalizace v provozování BVK, a.s. (včetně přípojek) na místě samém, vyznačte je viditelně a chraňte před poškozením.
-    Vytýčení vodovodu (placená služba) dohodněte telefonicky na tel. č. 606 676 302 (Pisárky - provoz vodovodní sítě). Vytýčení kanalizace (placená služba) dohodněte telefonicky na č. tel. 543 433 111.
-    Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodu a kanalizace, v případě odkrytí nebo jiného dotčení vodovodu nebo kanalizace požadujeme přizvání příslušného obvodového technika ke kontrole a projednání na místě.

Realizace kanalizační přípojky


1. Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. je nutno provést do vysazené odbočky na stoce, případně dodatečně jádrovým vývrtem a vývrt utěsnit vhodným těsněním předepsaným od výrobce trub.
2. Přípojka bude provedena podle schválené PD, případné změny musí být předem odsouhlaseny zástupcem provozu kanalizační sítě - pracoviště Hády 1a, Brno, tel. č. 543 433 111.
3. Stavebník, případně zhotovitel přizve příslušného obvodového technika provozu kanalizační sítě ke kontrole vysazené odbočky, uložení přípojky před obetonováním, po obetonování a ke všem manipulacím na stávající stokové síti.

Závěrečná technická prohlídka

K závěrečné technické prohlídce předloží stavebník zástupci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. následující dokumenty:
1.  Kompletní PD skutečného provedení kanalizační přípojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelně červenou barvou do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem „Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem.
2.  Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení přípojky kanalizace vydané odd. koordinace a správy Odboru technických sítí Magistrátu města Brna (platí pro přípojky kanalizace, které jsou umístěny, i částečně, na veřejném prostranství – viz vyhláška města  Brna č. 12/2014 - platí pouze na území města Brna)
3.  Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného uložení vedení nebo stavby přípojky kanalizace, všech případných změn na stávajících technických sítích a křížení s ostatními techn. sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Tuto dokumentaci je povinen provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, dokumentace musí obsahovat číselné a grafické (ve formátu ,,dgn“) vyhotovení dokumentace geodetického zaměření v digitální formě (platí pro přípojky kanalizace, které jsou umístěny, i částečně, na veřejném prostranství – viz vyhláška č. 12/2014 - platí pouze na území města Brna)
4.  Přípojkový list K1
5.  Potvrzení o kontrole položeného potrubí před záhozem
6.  Protokol o správnosti napojení vnitřních rozvodů na oddílný systém odkanalizování, vyhotovený odbornou firmou (neplatí pro lokality s jednotným systémem odkanalizování)

Uvedení kanalizační přípojky do provozu a uzavření smluvního vztahu

1.  Uvedením kanalizační přípojky do provozu zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
2.  Ke dni uvedení přípojky do provozu bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a odběrateli ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §2 odst. 5 zaslán písemný návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, kterou je možno uzavřít v zákaznickém centru na ulici Pisárecká 555/1a, Brno (zákaznická linka 840 177 177) nebo po podpisu vrátit poštou zpět. Vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy je dle § 10 zákona č.  274/2001 Sb. ve znění pozdějších  předpisů považováno za  neoprávněné
vypouštění odpadních vod, které provozovatele opravňuje k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod.
3.  Náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vždy uvedeny v průvodním dopise k zaslanému návrhu smlouvy a rovněž na www.bvk.cz (rubrika zákazníkům/pokyny k uzavření smlouvy).
4.  Podmínky a způsob fakturace je možno projednat v Brněnských vodárnách a kanalizacích, a.s. v zákaznickém centru na ulici Pisárecká 555/1a, Brno (zákaznická linka 840 177 177).