Připojování na vodovodní a kanalizační síť

Informace pro stavebníky ke zřízení vodovodní přípojky

Stručný přehled činností při zřízení vodovodní přípojky

1. Ověření možnosti napojení: informace lze získat v době úředních hodin v Technické   dokumentaci a na útvaru    Vodohospodářského rozvoje (dále VHR), Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále BVK, a.s.) Pisárecká 1, Brno.
2. Zpracování projektové dokumentace  (dále PD)  - vypracuje oprávněná projektová organizace.
3. Projednání a schválení technického řešení (projekt přípojky vody ve trojím vyhotovení doručte na podatelnu Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, konzultace k projektu jsou možné v době úředních hodin na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno).
4. Projednání projektové dokumentace s orgány a organizacemi.
5. Územní souhlas (nebo příslušné povolení) - vydává stavební úřad příslušný místu stavby.
6. Objednání realizace přípojky (uzavření smlouvy o dílo na realizaci vodovodní přípojky) v době úředních hodin na přípojkovém oddělení BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno.
7. Uhrazení zálohy .
8. Příprava k realizaci:
- vytýčení podzemních sítí
- vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
- stavební práce a připravenost dle PD (BVK, a.s. zpravidla provádí pouze navrtání a montáž přípojky po vodoměr včetně vodoměrné sestavy)
- telefonické objednání termínu realizace vodovodní přípojky (úsek údržby vodovodní sítě, Pisárecká 1, Brno, tel.: 543 433 167). Upozorňujeme Vás, že v případě stavební nepřipravenosti bude každá další kontrola hrazena stavebníkem.
9. Realizace vodovodní přípojky.
10. Závěrečná technická prohlídka a montáž vodoměru
- osazení orientační tabulky
- ovladatelnost armatury
- po odsouhlasení technikem je vystaven protokol o technické prohlídce (dokument slouží pro uzavření smlouvy o dodávce vody a též pro potřeby stavebního úřadu).
11. Uzavření smlouvy o dodávce vody.
12. Uvedení přípojky do provozu.

Úřední hodiny BVK, a.s.:     

                                                    Po, St:     8:00 - 17:00 hod.
                                                    Út, Čt:      8:00 - 15:00 hod.
                                                    Pá:           8:00 - 13:00 hod.

Obecné informace pro stavebníky

Vodovodní přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení vodovodní přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení vodovodní přípojky se informujte na stavebním úřadě.
Žádost o vydání územního souhlasu se podává na příslušný stavební úřad na formuláři „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ (příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření), který je k dispozici na každém stavebním úřadě a dále je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).
K žádosti stavebník připojí:
- doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést  stavbu nebo opatření k  pozemkům nebo stavbám, pokud tak nevyplývá z katastru nemovitostí
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů
- kompletní  PD, jejíž rozsah je definován níže
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, resp. pověřeného provozovatele
- souhlasy účastníků územního řízení

Stanovisko BVK, a.s. k projektu vodovodní přípojky

Pro vydání stanoviska BVK, a.s. stavebník doloží:
žádost s přesnou specifikací požadovaného stanoviska. Formulář "žádost o vyjádření" naleznete zde: http://www.bvk.cz/zakaznikum/formulare/.
ověřenou situaci z technické dokumentace BVK, a.s., Pisárecká 1, včetně přílohy „Žádost o poskytnutí údajů“ jako ověřený podklad o prostorové poloze sítí, které provozují BVK, a.s. Informace o existenci provozovaných zařízení jsou placenou službou BVK, a.s. Stavebník si může během úředních hodin ověřit možnost napojení na vodovod na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno.
kompletní realizační PD, tj. technická zpráva, situace v M 1:500 nebo 1:1000, koordinační situace v M 1:100 nebo 1:200, podélný profil, půdorys v M 1:50 nebo 1:100, kladečský výkres, hydrotechnický výpočet (zejména max. denní potřeba vody Qdmax [m3/den] a výpočtový průtok vodovodní přípojkou Qvýp [l/s] dle ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, případně dle normy ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů), požadavek na množství požární vody, výpočet tlakových poměrů, vztah k pozemku, v případě umístění vodoměru mimo sklepních prostor též výkres vodoměrné šachty
vyjádření vlastníka vodovodního řadu s napojením na příslušný vodovodní řad pro veřejnou potřebu (s výjimkou vodovodních řadů ve vlastnictví Statutárního města Brna, měst Kuřim a Modřice).
O stanovisko BVK, a.s. k PD vodovodní přípojky, případně ke kompletní PD (např. RD, oplocení, ostatní inženýrské sítě) je nutno požádat písemně přes podatelnu Pisárecká 555/1a, 603 00, Brno.

Obecné podmínky k povolení a realizaci vodovodní přípojky
Níže uvedené obecné podmínky je třeba zapracovat do technické zprávy, která bude součástí projektové dokumentace:

1. V projektové dokumentaci požadujeme respektování těchto zákonných norem,   standardů a vyhlášek
• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• Městské standardy pro vodovodní síť (jsou dostupné na www.brno.cz) a v nich definované normy ČSN EN 806 - 1 - 3, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5455, ČSN 75 5411, ČSN 73 6005, ČSN 73 0873.
• V PD požadujeme graficky vyznačit veřejné prostranství, vodoměrná šachta bude osazena na pozemku stavebníka, je-li to technicky možné.


2. Proces schvalování projektové dokumentace (PD) resp. stavby vodovodní přípojky
• PD vodovodní přípojky schvaluje útvar vodohospodářského rozvoje BVK, a.s., tel.: 543 433 252, 543 433 269. Projekt přípojky vody ve trojím vyhotovení doručte na podatelnu Pisárecká 555/1a, 603 00, Brno, konzultace k projektu jsou možné v době úředních hodin na útvaru vodohospodářského rozvoje BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno.
• Stavbu vodovodní přípojky povoluje místně příslušný stavební úřad (vydává územní souhlas, případně příslušné povolení stavby vodovodní přípojky).
• V případě, že přípojka bude napojena na navrhovaný vodovod, lze PD přípojky odsouhlasit až po nabytí právní moci vodoprávního povolení v případě, že stavebník vodovodu pro veřejnou potřebu je shodný se stavebníkem přípojky. V případě, že vodovod bude stavbou jiného stavebníka, bude přípojka odsouhlasena až po kolaudaci vodovodu.

3. Křížení sítí
• Před zahájením prací zajistěte vytýčení vodovodu a kanalizace v provozování BVK, a.s. (včetně přípojek) na místě samém, vyznačte je viditelně a chraňte před poškozením.
• Vytýčení vodovodu (placená služba) dohodněte telefonicky na č. tel. 606 676 302 (Pisárky - provoz vodovodní sítě). Vytýčení kanalizace dohodněte telefonicky na č. tel. 543 433 111.
• Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodu a kanalizace, v případě odkrytí nebo jiného dotčení vodovodu nebo kanalizace požadujeme přizvání příslušného obvodového technika ke kontrole a projednání na místě.
• Respektujte Městské standardy a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005. Případné výjimky budou schváleny provozem vodovodní sítě resp. provozem kanalizační sítě.
• V případě kolize přivolejte na místo stavby obvodové techniky provozů a dbejte jejich pokynů. Zahájení prací oznamte provozům minimálně 3 dny dopředu na telefonním čísle 543 433 133 (543 433 227) - provoz vodovodní sítě, tel. č. 543 433 111 - provoz kanalizační sítě.

4. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
• K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
• U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
• Vlastník pozemku je povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu nebo kanalizační stoky v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jen s písemným souhlasem BVK, a.s. a vlastníka vodovodu/kanalizace lze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky:
- provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování
- vysazovat trvalé porosty
- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu
- provádět terénní úpravy.
• Je třeba též respektovat vyhlášená ochranná pásma dálkových vodovodních přivaděčů, případně ochranná pásma jiných inženýrských sítí (např. kabelů) v provozování BVK, a.s.
• Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

5. Pro realizaci vodovodní přípojky požadujeme dodržet následující podmínky
• Navrtávku na vodovod pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky u přípojek profilů DN 80 a větších a osazení fakturačního vodoměru provádí výhradně provozovatel vodovodu, pracoviště Pisárecká 1, Brno, tel.: 543 433 167, 543 433 227.
• Zbývající část vodovodní přípojky (včetně stavby vodoměrné šachty) může provést rovněž firma k tomu oprávněná dle příslušného živnostenského zákona.
• BVK, a.s. provedou na vyzvání stavebníka nebo provádějící firmy kontrolu stavební připravenosti (zejména připravenost vodoměrné šachty) a následné napojení přípojky na vodovodní řad.
• V případě stavební nepřipravenosti bude každá další kontrola hrazena stavebníkem.
• Před záhozem musí být provedena tlaková zkouška a přípojka protokolárně převzata (bez zkoušky ovladatelnosti) za přítomnosti pracovníka provozu vodovodní sítě BVK, a.s.
• Případné odchylky od PD, které nepodléhají změně územního souhlasu, požadujeme od zhotovitele předložit ke schválení provozu vodovodní sítě BVK, a.s. (příslušný obvodový technik či pracovník staveb nových přípojek).
• Manipulace s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu, uzávěrem před vodoměrem a s vodoměrem smí provádět pouze pracovníci provozu vodovodní sítě BVK, a.s.
• Zemní práce na vodovodní přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (ZUK), rozhodnutí o dopravní uzavírce a po řádném vytýčení inženýrských sítí jejich správci.
• Při provádění prací na vodovodní přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.
• Zrušení stávající přípojky požadujeme provést dle ustanovení Městských standardů pro vodovodní síť a dle pokynů provozu vodovodní sítě, tel. 606 676 319 nebo 606 676 320 a na náklad odběratele.
• Při rekonstrukci vodovodní přípojky stavebník na své náklady zajistí odstranění stávající vodovodní přípojky .
• Stavebník vyzve provoz vodovodní sítě ke kontrole ovladatelnosti a osazení orientačních tabulek do pěti pracovních dnů ode dne realizace přípojky. Nebude-li přípojka funkční či nebude-li provoz vyzván ke kontrole ovladatelnosti, dojde k demontáži vodoměrné sestavy a zaslepení vodovodní přípojky. Opětovné zprovoznění bude provedeno po úspěšné kontrole ovladatelnosti a za úhradu vzniklých nákladů. Po úspěšné kontrole ovladatelnosti bude stavebníkovi přípojky předán protokol, který je podkladem pro uzavření smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a zároveň je dokladem pro stavební úřad.


Objednání realizace vodovodní přípojky

Objednání realizace přípojky vody (uzavření smlouvy o dílo) je možné v době úředních hodin na přípojkovém oddělení BVK, a.s., Pisárecká 1, Brno, tel.: 543 433 252, 543 433 269.
Pro uzavření smlouvy o dílo na provedení vodovodní přípojky je nutné předložit následující doklady:
1. Platný územní souhlas nebo příslušné povolení (včetně nabytí právní moci) – l x kopie.
2. Souhlasné stanovisko vlastníka vodovodního řadu s napojením na příslušný vodovodní řad  pro veřejnou potřebu (s výjimkou vodovodních řadů ve vlastnictví měst Brna, Kuřim a Modřice).
3. Projektová dokumentace vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla
    PD schválena – lx kopie
4. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy.
5. Přihláška k odběru vody – je k dispozici na přepážce přípojkového oddělení.
6. Čestné prohlášení k DPH – je k dispozici na přepážce přípojkového oddělení.
7. Fyzické osoby: datum narození (popř. č.účtu k vrácení přeplatku).
    Právnické osoby: IČ, DIČ, razítko, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, č.účtu.
8. Plná moc k objednání – neobjednává-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření).
Všechny výše uvedené doklady si BVK, a.s. ponechávají pro vlastní potřebu.

Formuláře "přihláška k odběru vody", "plná moc k objednání přípojky vody" a "čestné prohlášení k DPH" naleznete zde: http://www.bvk.cz/zakaznikum/formulare/. Formulář "přihláška k odběru vody" je specifický v tom, že slouží při objednání realizace přípojky jako obálka pro všechny ostatní přílohy. Pokud jej budete tisknout z pohodlí domova, vytiskněte jej prosím na formát A3 tak, že nastavíte tisk dvou stran současně a směr tisku zprava doleva. Tím se vytiskne formulář tak, že po přeložení na formát A4 z něj vznikne výše zmíněná obálka s textem z vnější strany obálky. Pokud si s tiskem formuláře nebo s jeho vyplněním nevíte rady, nevadí! Samozřejmě jsou formuláře také k dispozici na přepážce přípojkového oddělení, kde Vám naši pracovníci poradí s jeho vyplněním.

Závěrečná technická prohlídka

K závěrečné technické prohlídce předloží stavebník zástupci BVK, a.s. následující dokumenty:
• Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky vydané odd. koordinace a správy Digitální technické mapy města Brna Odboru technických sítí Magistrátu města Brna (platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny, i částečně, na veřejném prostranství - viz vyhláška m. Brna č. 12/2014 - platí pouze na území města Brna).
• Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného uložení vedení, nebo stavby vodovodní přípojky, všech případných změn na stávajících technických sítích a křížení s ostatními technickými  sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Tuto dokumentaci je povinen provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, dokumentace musí obsahovat číselné a grafické (ve formátu MicroStration DGN) vyhotovení dokumentace geodetického zaměření v digitální formě (platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny, i částečně, na veřejném prostranství, viz vyhláška č. 12/2014 - platí pouze na území města Brna).
• Kompletní PD skutečného provedení vodovodní přípojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelně červenou barvou do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem „Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem.
• Přípojkový list V1
• Potvrzení o kontrole položeného potrubí před záhozem

 Uvedení vodovodní přípojky do provozu a uzavření smluvního vztahu

• Po uvedení vodovodní přípojky do provozu zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Odbočení s uzávěrem jsou součástí vodovodu pro veřejnou potřebu a stávají se majetkem vlastníka vodovodu.
• Ke dni uvedení přípojky do provozu a osazení vodoměru bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a odběrateli ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů §2 odst. 5 zaslán písemný návrh Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou je možno uzavřít v zákaznickém centru na ulici Pisárecká 555/1a, Brno (zákaznická linka 840 177 177) nebo po podpisu vrátit poštou zpět. Odběr vody bez uzavřené písemné smlouvy je dle § 10 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů považován za neoprávněný odběr vody, který provozovatele opravňuje k přerušení nebo omezení dodávky vody.
• Náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu jsou vždy uvedeny v průvodním dopise k zaslanému návrhu smlouvy a rovněž na www.bvk.cz  (rubrika „Zákazníkům/pokyny k uzavření smlouvy o dodavce vody“).