Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 (dále jen správce) informace o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR (General Data Protection Regulation) a právními předpisy České republiky.

Správce:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Kontaktní údaje správce:
poštovní adresa: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: bvk@bvk.cz
telefon: 543 433 111
datová schránka: c7rc8yf

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (od 1.5.2019):
poštovní adresa: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: poverenec@bvk.cz
telefon: 543 433 146
datová schránka: c7rc8yf

Způsob zpracování osobních údajů:
Tato informace neřeší zpracování osobních údajů zaměstnanců správce a jejich dětí. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické a/nebo listinné podobě. Elektronické dokumenty jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení. Se zpracovateli a dalšími správci osobních údajů společnost uzavírá smlouvy řešící povinnosti ochrany osobních údajů. Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, pokud jim svědčí zákonný důvod, především orgánům činným v trestním řízení, auditorům, soudům a správním orgánům.

Účel zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které zajistí dodržování zákonných a smluvních povinností správce a chrání oprávněné zájmy subjektu údajů. Správce nezpracovává osobní údaje dětí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí může znamenat překážku k uzavření smlouvy, poskytnutí služby, vyjádření nebo vstupu do objektu správce.

A. Informace pro vlastníky nemovitostí a odběratele

B. Informace pro zákazníky využívající další služby správce

C. Informace o osobních údajích dodavatelů

D. Informace o osobních údajích při vyřizování žádostí o vyjádření

E. Informace pro osoby vstupující do provozních objektů

F. Informace o údajích při vyřizování stížností, reklamací zákazníků a vyřizování žádostí o náhradu újmy

G. Informace pro členy orgánů společnosti, akcionáře, majitelů firem

H. Informace o údajích souvisejících s realizací staveb vodohospodářské infrastruktury pro statutární město Brno a město Kuřim

I. Informace o údajích v plánech krizové připravenosti

J. Informace o údajích na centrálním vodohospodářském dispečinku

K. Informace pro uchazeče o zaměstnání a bývalé zaměstnance

L. Informace o osobních údajích z jiných zdrojů

M. Služby Google

N. Dokumentace staveb

O. Osobní údaje zaměstnanců

P. Badatelna

Informace o skutečnosti, že správce je příjemcem osobních údajů
Správce je příjemcem osobních údajů uvedených v rozhodnutích správních orgánů a v dokumentaci staveb pořízených při výkonu práce subjektu údajů. Správce eviduje dokumenty s osobními údaji týkající se vodovodů a kanalizací v geografickém informačním systému. Správce je dále příjemcem kontaktních údajů osob poskytnutých jejich zaměstnavateli pro vyřízení požadavku, objednávky nebo smlouvy. Správce nevede ucelenou evidenci těchto osobních údajů.

Informace o době uložení osobních údajů
Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu trvání závazku a po dobu trvání právní povinnosti správce. Následně pak po dobu 10 let pro uplatnění práv vyplývajících z oprávněných zájmů správce (především pro vymáhání pohledávek a řešení odpovědnosti za škody), v případě běžné korespondence po dobu 5 let. Dokumenty s osobními údaji jsou uloženy ve spisovně po dobu skartační lhůty. Doklady týkající se majetku uchovává správce po dobu existence majetku a po dobu právního vztahu k provozovanému majetku. Délka dostupnosti nahrávek subjektu údajů na havarijní službě na centrálním vodohospodářském dispečinku nepřesahuje 6 měsíců a přepis záznamu kamerových systémů v provozních objektech činí zpravidla 7, nejdéle 14 dnů. Osobní údaje členů orgánů správce a osobní údaje akcionářů ve výpisu z emise eviduje správce po dobu existence společnosti. V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů předává správce dokumenty dle přílohy č. 1 zákona a dokumenty a spisy týkající se majetku statutárního města Brna Archívu města Brna.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu je třeba provést podepsaným písemným oznámením zaslaným správci. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a netýká se zpracování, které bylo učiněno na základě platného souhlasu až do momentu jeho odvolání.

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a má právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a k následujícím informacím:

- účely zpracování
- kategorie dotčených osobních údajů
- příjemci nebo kategorie příjemců
- plánovaná doba, po kterou osobní údaje budou uloženy nebo kritéria pro stanovení této doby
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti zpracování
- právo podat stížnost u dozorového úřadu
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování (v případě správce k automatizovanému rozhodování nedochází).

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů je správce oprávněn účtovat přiměřené administrativní náklady.

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů. S přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo a správce osobních údajů má povinnost na vymazání osobních údajů subjektu údajů bez zbytečného odkladu, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobních údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se v některých případech dle GDPR neuplatní, především, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případě že:

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bude zpracování omezeno, mohou být údaje, s výjimkou jejich uložení zpracovány pouze se souhlasem, nebo z důvodů určení, výkonu, obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů při zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Správce po uplatnění námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo, aby správce předal osobní údaje subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky možné.

Automatizované rozhodování včetně profilování správce nevyužívá.

Právo podat stížnost
Na činnost správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně, mailem nebo telefonicky (viz kontaktní adresa správce) s označením, že jde o stížnost na správce nebo příjemce osobních údajů. Lhůta na vyřízení stížnosti správcem je 30 dnů.

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost rovněž u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Způsob uplatnění práva subjektu údajů
Subjekt údajů uplatňuje svá práva kontaktováním správce na kontaktních údajích správce. Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě, v případě uplatnění práva elektronicky odpoví správce na e-mailovou adresu.