Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 je registrovaným  správcem osobních  údajů, reg. č. subjektu:  00000225.
Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jedná  se  o  osobní  údaje    odběratelů  uzavírajících  smlouvy  o  dodávce pitné vody a  odvádění   odpadních  vod  a  využívajících   další   navazující  činnosti   společnosti  provozovatele  vodovodu  a kanalizace  pro veřejnou  potřebu  dle  zákona č. 274/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou   potřebu   ve  znění pozdějších předpisů,  osobní  údaje  ostatních zákazníků využívajících   služby  společnosti v souladu s předmětem  činnosti  společnosti  a osobní  údaje  občanů   při   vyřizování   žádostí   o  vyjádření provozovatele  vodovodu a  kanalizace pro veřejnou  potřebu. Společnost eviduje  osobní  údaje  osob  vstupujících  do  provozních objektů,  provozní  objekty  společnosti mohou  být   střeženy kamerovými systémy. 
Osobní údaje budou společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou,  následně  jsou skartovány  nebo  archivovány v souladu se zákonem. 
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných v souladu se zákonem, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu. Práva subjektu údajů při porušení povinností  společnosti  stanoví  zákon.