Politika ISM

Politika Integrovaného systému managementu

  

Hlavním posláním Brněnských vodáren a kanalizací, akciové společnosti (dále jen BVK, a.s.) je zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v regionu její působnosti.
Filosofií BVK, a.s. dlouhodobě deklarovanou vůči široké veřejnosti i vůči vlastním zaměstnancům, je:
·        poskytovat kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům
·        zodpovědně přistupovat k životnímu prostředí a bezpečnosti práce
·        zajišťovat zdroje pro efektivní rozvoj ISM
·        dobře nakládat a hospodařit se všemi zdroji, včetně zdrojů energetických
·        zvyšovat kvalifikaci a motivaci zaměstnanců
·        otevřeně a čestně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami
·        vytvářet povědomí zaměstnanců na všech úrovních organizace o potřebě zajišťování kvality procesů a produktů, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a snižování energetické náročnosti
Dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění souladu svého konání s požadavky ochrany životního prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti práce, jakož i účelné hospodaření s energiemi vnímá BVK, a.s. jako své nejvyšší hodnoty a základní předpoklad svého dalšího rozvoje.
Vědomo si vlivu na image a prosperitu společnosti, akcentuje vedení BVK, a.s. následující oblasti:
·         základní hodnoty - vedení zaměstnanců společnosti v jejich každodenní práci k osobní odpovědnosti za prováděnou činnost s cílem zajistit trvalé zlepšování kvality,
·         přístup k zákazníkům - zvyšování spokojenosti zákazníků, jak aktivním a vstřícným přístupem k řešení jejich požadavků, předvídáním potřeb a vysokou profesionalitou poskytovaných služeb, tak zlepšováním prostředí pro vzájemné setkávání
·         přístup k zaměstnancům - zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, s důrazem na prevenci a dodržování zákonných a jiných požadavků a zlepšování pracovního prostředí
·         životní prostředí - snižování dopadu činností společnosti na životní prostředí s důrazem na prevenci a dodržování zákonných a jiných požadavků,
·         zdroje – hospodárné nakládání se všemi poskytovanými prostředky a materiály a snižování energetické náročnosti provozovaných zařízení a objektů, s důrazem na využívání alternativních zdrojů, na nákup energeticky úsporných produktů a služeb a dodržování zákonných a jiných požadavků,
·         pravdivost a otevřenost - zveřejňování veškerých informací o skutečnostech ovlivňujících jakost, bezpečnost, životní prostředí či energetickou náročnost.
·         požadavky norem - udržování a další zdokonalování efektivnosti zavedených systémů řízení,
Vedení BVK, a.s. prohlašuje, že se aktivně podílí na plnění výše uvedených závazků zajišťováním odpovídajících finančních, personálních a materiálních zdrojů, jako i dalších podmínek pro naplňování této politiky. Spoléhá přitom na sounáležitost každého zaměstnance se společností, na jeho znalosti, schopnosti a dovednosti, jejichž rozvíjení se zavazuje nadále cíleně podporovat.
V Brně dne 4.4.2017
 
 
 
Ing. Petr Šindler
 
Ing. Jakub Kožnárek
představitel vedení pro ISM
 
generální ředitel BVK, a.s.
 
 
 
Politika ISM-V5 (179,1 Kb)