Politika Integrovaného systému managementu

Hlavním posláním Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK, a.s.) je zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v regionu její působnosti.

Filosofií BVK, a.s. dlouhodobě deklarovanou vůči široké veřejnosti i vůči vlastním zaměstnancům, je:

 • poskytovat za všech okolností kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům společnosti, v souladu s požadavky všech zainteresovaných stran, zákonnými požadavky a požadavky norem, podle kterých jsou BVK, a.s. certifikovány.
 • věnovat maximální pozornost kvalitě všech realizovaných činností a požadavek zajištění jejich kvality udržovat trvale v povědomí všech zaměstnanců
 • zajišťovat zdroje pro efektivní rozvoj Integrovaného systému managementu
 • zodpovědně přistupovat k životnímu prostředí a bezpečnosti práce
 • dobře nakládat a hospodařit se všemi zdroji, včetně zdrojů energetických
 • zvyšovat kvalifikaci a motivaci zaměstnanců
 • otevřeně a čestně komunikovat se všemi zainteresovanými stranami
 • vytvářet povědomí zaměstnanců na všech úrovních organizace o potřebě zajišťování kvality procesů a produktů, bezpečnosti, ochraně životního prostředí a snižování energetické náročnosti

Dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění souladu svého konání s požadavky ochrany životního prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti práce, jakož i účelné hospodaření s energiemi vnímá BVK, a.s. jako své nejvyšší hodnoty a základní předpoklad svého dalšího rozvoje.

Vědomo si vlivu na image a prosperitu společnosti, akcentuje vedení BVK, a.s. následující oblasti:

 • základní hodnoty - vedení zaměstnanců společnosti v jejich každodenní práci k osobní odpovědnosti za prováděnou činnost s cílem zajistit trvalé zlepšování kvality,
 • přístup k zákazníkům - zvyšování spokojenosti zákazníků, jak aktivním a vstřícným přístupem k řešení jejich požadavků, předvídáním potřeb a vysokou profesionalitou poskytovaných služeb, tak zlepšováním prostředí pro vzájemné setkávání
 • přístup k zaměstnancům - zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, s důrazem na prevenci a dodržování zákonných a jiných požadavků a zlepšování pracovního prostředí
 • životní prostředí - snižování dopadu činností společnosti na životní prostředí s důrazem na prevenci a dodržování zákonných a jiných požadavků,
 • zdroje – hospodárné nakládání se všemi poskytovanými prostředky a materiály a snižování energetické náročnosti provozovaných zařízení a objektů, s důrazem na využívání alternativních zdrojů, na nákup energeticky úsporných produktů a služeb a dodržování zákonných a jiných požadavků,
 • pravdivost a otevřenost - zveřejňování veškerých informací o skutečnostech ovlivňujících jakost, bezpečnost, životní prostředí či energetickou náročnost.
 • požadavky norem - udržování a další zdokonalování efektivnosti zavedených systémů řízení,

Vedení BVK, a.s. prohlašuje, že se aktivně podílí na plnění výše uvedených závazků zajišťováním odpovídajících finančních, personálních a materiálních zdrojů, jako i dalších podmínek pro naplňování této politiky. Spoléhá přitom na sounáležitost každého zaměstnance se společností, na jeho znalosti, schopnosti a dovednosti, jejichž rozvíjení se zavazuje nadále cíleně podporovat.

V Brně dne 19. 2. 2019

Ing. Petr Šindler
představitel vedení pro ISM

 

Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel BVK, a.s.