Environmentální profil společnosti

ukazatel jednotka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Množství vyrobené pitné vody mil. m3 28,30 28,67 29,35 29,50 29,87 30,11 29,66
- z toho: povrchové vody mil. m3 1,10 1,72 1,63 1,87 2,82 3,82 7,21
              podzemní vody mil. m3 27,20 26,95 27,72 27,63 27,05 26,29 22,45
Ztráty vody - jednotkový únik m3/km/rok 1 385 1 613 1 803 1 681 1 723 1 579 1 364
Kvalita dodávané pitné vody  - v souladu s požadavky legislativy
Množství čištěných odp. vod mil. m3 38,00 35,59 33,30 34,23 34,43 32,81 34,66
Účinnost jednotlivých ČOV  - v souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími
Produkce odpadů t/rok 35 640 35 118 39 686 39 068 39 144 36 776 36 636
Produkce čistírenských kalů t sušiny/rok 8 795 8 037 8 730 8 653 8 109 8 156 8 219
Spotřeba el. energie PV MWh/rok 5 574 5 196 5 094 5 053 5 747 5 334 5 261
Spotřeba el. energie OV MWh/rok 18 639 18 365 18 073 18 673 18 725 18 003 17 287
Produkce kalového plynu z ČOV tis. m3 3 000 3 066 4 087 4 684 5 041 4 995 5 064
Výroba elektrické energie MWh/rok 5 992 5 739 6 283 6 183 6 132 5 210 5 359
Emise do ovzduší t/rok 29,42 28,64 26,81 39,70 39,20 36,04 20,72
Spotřeba PHM tis. l/rok 357 349 345 330 328 334 331