Environmentální profil společnosti

ukazatel jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Množství vyrobené pitné vody mil. m3 29,30 28,30 28,67 29,35 29,50 29,87
- z toho: povrchové vody mil. m3 1,60 1,10 1,72 1,63 1,87 2,82
              podzemní vody mil. m3 27,70 27,20 26,95 27,72 27,63 27,05
Ztráty vody - jednotkový únik m3/km/rok 1 864 1 385 1 613 1 803 1 681 1 723
Kvalita dodávané pitné vody  - v souladu s požadavky legislativy
Množství čištěných odp. vod mil. m3 31,30 38,00 35,59 33,30 34,23 34,43
Účinnost jednotlivých ČOV  - v souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími
Produkce odpadů t/rok 35 318 35 640 35 118 39 686 39 068 39 144
Produkce čistírenských kalů t sušiny/rok 8 870 8 795 8 037 8 730 8 653 8 109
Spotřeba el. energie PV MWh/rok 5 384 5 574 5 196 5 094 5 053 5 747
Spotřeba el. energie OV MWh/rok 19 358 18 639 18 365 18 073 18 673 18 725
Produkce kalového plynu z ČOV tis. m3 2 985 3 000 3 066 4 087 4 684 5 041
Výroba elektrické energie MWh/rok 5 403 5 992 5 739 6 283 6 183 6 132
Emise do ovzduší t/rok 10,01 29,42 28,64 26,81 39,70  39,20
Spotřeba PHM tis. l/rok 367 357 349 345 330 328